week6

Lesson plan Topic: Days and Months Primary 2 Week 6 ระหว่างวันที่ 30-1 ธันวาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อวัน เดือน ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการอธิบาย บอกข้อมูลวันกันของตัวเองและเพื่อนโดยใช้ประโยคง่ายๆวาดภาพ เล่นเกม ตอบคำถามหรือแสดงท่าทางประกอบได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
 Words : Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
คำถาม
What seven days are in the week?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ภาพวันทั้ง ขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- ไม้ตะเกียบ
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยเพลงone two three 2-3 รอบ
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Days Song  https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูกระตุ้นคำถาม What animal do/can you see?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิป Seven days are in the week  นักเรียนฝึกตอบโดยใช้
 I see a……(Monday)
I see a……(Tuesday )
I see a……(Wednesday)
I see a……(Saturday)
รูต่อiPad กับ ทีวี  ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ จาก iPad  ออกเสียงวันต่างๆ โดยให้ออกเสียงร่วมกันและออกเสียงทีละคน
ใช้
- ครูนำ Flash Card ของวันทั้ง ขนาดครึ่ง A4 ที่ตัดแล้ว มาฝึกอ่าน อีกครั้ง Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
- ครูให้นักเรียนเลือกภาพวันที่ตัวเองชอบ วันพร้อมบอกเหตุผลประกอบ
ชิ้นงาน
ระบายสีเขียนคำศัพท์ และนำเสนอ
ภาระงาน

ตอบคำถามเกี่ยวกับวันและนำเสนองานa
ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันในหนึ่งสัปดาห์ ที่ได้ยินจากiPad
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันได้อย่างน้อย คำศัพท์และวาดภาพระบายสีภาพได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์วันได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ชื่อวันและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
6
Day 2
เนื้อหา/โจทย์

 Word: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

คำถาม
What sound is it ?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ดินน้ำมัน
- แผ่นรอง
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยการปรบมือ แบบมีเสียงและไม่มีเสียง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Months Song
https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA
ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูเปิดเสียงจาก iPadให้นักเรียนฟังเสียงของเดือนทั้ง 12 ต่างๆ เพื่อทายเสียงคำศัพท์นั้นเป็นคำศัพท์เดือนไหน โดยครูให้นักเรียนมาเลือกบัตรภาพที่วางไว้หน้ากระดาน ทีละคน จนครบทุกเสียง
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงการใช้ iPad ร่วมกัน และจับคู่ให้นักเรียน 2 คน ต่อ iPad 1 เครื่อง พร้อมหูฟัง ให้นักเรียนเล่นเกม ทายเสียงเดือน 12 เดือนใน ปี และฝึกออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆ
 (10 นาที)
ใช้
- ครูให้นักเรียนทำใบงาน เกี่ยวกับ Days and Months แยกระหว่างวันกับเดือนตามความเข้าใจของนักเรียนจากสิ่งที่เราได้เรียนมาแล้ว
- ครูเฉลยแบบฝึกหัดโดยใช้เพลง Seven days are in the week และเพลง Months Song และในระหว่างที่เฉลย ครูก็จะสุ่มให้นักเรียนอ่านออกเสียงวันและเดือนทีละคน คนละ คำศัพท์
ชิ้นงาน
ใบงาน Days and Months
ภาระงาน
นำเสนองาน
ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันและเดือนที่ได้ยินจากiPad
ความรู้
นักเรียนสามารถเล่นเกมทายเสียงคำศัพท์และตอบคำถามเกี่ยวกับเดือนและวันเป็นภาษาอังกฤษได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ชื่อเดือนได้ถูกต้อง
ออกแบบวางแผนทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
6
Day 3
เนื้อหา/โจทย์
 Words : Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
คำถาม
What sound is it ?
What is this?
When is you birthday?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- Youtube เพลง Seven days are in the week?
- Youtube  เพลง Months Song
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี
ครูเปิดตัวอย่างบทสนทนาจาก Power point ที่ครูทำขึ้นให้นักเรียนฝึกสนทนา เช่น
Student A: When is your birthday?
Student B: I was born on Sunday.
เชื่อม
ครูจับฉลากให้นักเรียนให้นักเรียนออกมาสนทนาหน้าชั้น ฝึกสนทนาโดยใช้ประโยคที่ดูจาก Power Point ข้างต้น
Student A: When is your birthday?
Student B: I was born on Sunday.
สุ่มนักเรียนออกมาสนทนาให้ครบทุกคน
ใช้
- ครูอธิบายการเล่น Bingo
1. ครูจะมีตารางขนาด  9 ช่องให้นักเรียนทุกคน


2. ครูให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนในห้องลงไปให้ครบลงในตาราง
3. หลังจากนั้นแต่ละคนก็จะต้องไปถามเพื่อนที่เราเขียนชื่อลงไปว่าเกิดวันอะไรบ้างโดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษ
Mek: When is your birthday?
Chok: I was born on Saturday.
(ทำแบบนี้ไปจนครบ 9 คน)
4. ครูจะจับฉลากรายชื่อของนักเรียนขึ้นมาทีละหนึ่งรายชื่อ ถ้ารายชื่อที่ครูจับขึ้นมา ถ้าเรามีให้เรากากบาททับ เล่นไปจนกว่าจะได้ The Winner
การบ้าน ให้นักเรียนเตรียมรูปถ่ายของพ่อมาคนละ 1 รูป เพื่อที่จะมาทำการ์ดวันพ่อในวันพรุ่งนี้
ชิ้นงาน
เล่นเกม Bingo เพื่อเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคง่ายๆในการบอกวันเกิด
ภาระงาน
ตารางสำหรับเล่นเกม Bingo
สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อน
ความรู้
การสนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อนและข้อมูลวันเกิดตัวเอง
ทักษะ
สามารถฟังและพูด สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อนและข้อมูลวันเกิดตัวเองสามารถวาดภาพระบายสีรูปสัตว์ที่พบในโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

Day 4
เนื้อหา/โจทย์
Word:
 I love my dad.
I miss you.
I hope you happy.
Take care yourself.
 คำถาม
Do you love your father?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปจาก YouTube เกี่ยวกับ วันพ่อ (Father’s Day) https://www.youtube.com/watch?v=0nbGk1mHDLUแล้วถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง
เชื่อม
ครูเปิดตัวอย่างการ์ดวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษจาก Google
ครูนักเรียนเรียนรู้ประโยคง่ายๆในการเขียนการ์ดวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษ(ผ่านการอ่านออกเสียงตามและ) เช่น
Happy Father’s Day.
I love my dad.
I miss you.
I hope you happy.
Take care yourself.
ครูสุ่มนักเรียนอ่านคำศัพท์บนกระดานอีกครั้งเพื่อทบทวนและเช็คความเข้าใจ
ใช้
นักเรียนทำการ์ดวันพ่อผ่านการวาดภาพ ระบายสี และเขียนประโยคบอกรักพ่อเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ
ชิ้นงาน
การ์ดวันพ่อ(ภาษอังกฤษ)
ภาระงาน
ตอบคำถาม และสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายประโยคเกี่ยวกับคำอวยพรวันพ่อ
ออกเสียงประโยคง่ายๆ ที่ใช้ในการเขียนการ์ดวันพ่อ
ความรู้
นักเรียนสามารถทำการ์ดวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับเข้าใจประโยคสั้นที่สามารถใช้ในการเขียนคำอวยพรวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดประโยคที่ใช้ในการเขียนคำอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถามได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลาLesson plan Topic: Days and Months Primary 3 Week 6 ระหว่างวันที่ 30-1 ธันวาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อวัน เดือน ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการอธิบาย บอกข้อมูลวันกันของตัวเองและเพื่อนโดยใช้ประโยคง่ายๆวาดภาพ เล่นเกม ตอบคำถามหรือแสดงท่าทางประกอบได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
 Words : Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
คำถาม
What seven days are in the week?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ภาพวันทั้ง ขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- ไม้ตะเกียบ
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยเพลงone two three 2-3 รอบ
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Days Song  https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูกระตุ้นคำถาม What animal do/can you see?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิป Seven days are in the week  นักเรียนฝึกตอบโดยใช้
 I see a……(Monday)
I see a……(Tuesday )
I see a……(Wednesday)
I see a……(Saturday)
รูต่อiPad กับ ทีวี  ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ จาก iPad  ออกเสียงวันต่างๆ โดยให้ออกเสียงร่วมกันและออกเสียงทีละคน
ใช้
- ครูนำ Flash Card ของวันทั้ง ขนาดครึ่ง A4 ที่ตัดแล้ว มาฝึกอ่าน อีกครั้ง Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
- ครูให้นักเรียนเลือกภาพวันที่ตัวเองชอบ วันพร้อมบอกเหตุผลประกอบ
ชิ้นงาน
ระบายสีเขียนคำศัพท์ และนำเสนอ
ภาระงาน

ตอบคำถามเกี่ยวกับวันและนำเสนองานa
ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันในหนึ่งสัปดาห์ ที่ได้ยินจากiPad
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันได้อย่างน้อย คำศัพท์และวาดภาพระบายสีภาพได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์วันได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ชื่อวันและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
6
Day 2
เนื้อหา/โจทย์

 Word: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

คำถาม
What sound is it ?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ดินน้ำมัน
- แผ่นรอง
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยการปรบมือ แบบมีเสียงและไม่มีเสียง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Months Song
https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA
ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูเปิดเสียงจาก iPadให้นักเรียนฟังเสียงของเดือนทั้ง 12 ต่างๆ เพื่อทายเสียงคำศัพท์นั้นเป็นคำศัพท์เดือนไหน โดยครูให้นักเรียนมาเลือกบัตรภาพที่วางไว้หน้ากระดาน ทีละคน จนครบทุกเสียง
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงการใช้ iPad ร่วมกัน และจับคู่ให้นักเรียน 2 คน ต่อ iPad 1 เครื่อง พร้อมหูฟัง ให้นักเรียนเล่นเกม ทายเสียงเดือน 12 เดือนใน ปี และฝึกออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆ
 (10 นาที)
ใช้
- ครูให้นักเรียนทำใบงาน เกี่ยวกับ Days and Months แยกระหว่างวันกับเดือนตามความเข้าใจของนักเรียนจากสิ่งที่เราได้เรียนมาแล้ว
- ครูเฉลยแบบฝึกหัดโดยใช้เพลง Seven days are in the week และเพลง Months Song และในระหว่างที่เฉลย ครูก็จะสุ่มให้นักเรียนอ่านออกเสียงวันและเดือนทีละคน คนละ คำศัพท์
ชิ้นงาน
ใบงาน Days and Months
ภาระงาน
นำเสนองาน
ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันและเดือนที่ได้ยินจากiPad
ความรู้
นักเรียนสามารถเล่นเกมทายเสียงคำศัพท์และตอบคำถามเกี่ยวกับเดือนและวันเป็นภาษาอังกฤษได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ชื่อเดือนได้ถูกต้อง
ออกแบบวางแผนทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
6
Day 3
เนื้อหา/โจทย์
 Words : Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
คำถาม
What sound is it ?
What is this?
When is you birthday?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- Youtube เพลง Seven days are in the week?
- Youtube  เพลง Months Song
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี
ครูเปิดตัวอย่างบทสนทนาจาก Power point ที่ครูทำขึ้นให้นักเรียนฝึกสนทนา เช่น
Student A: When is your birthday?
Student B: I was born on Sunday.
เชื่อม
ครูจับฉลากให้นักเรียนให้นักเรียนออกมาสนทนาหน้าชั้น ฝึกสนทนาโดยใช้ประโยคที่ดูจาก Power Point ข้างต้น
Student A: When is your birthday?
Student B: I was born on Sunday.
สุ่มนักเรียนออกมาสนทนาให้ครบทุกคน
ใช้
- ครูอธิบายการเล่น Bingo
1. ครูจะมีตารางขนาด  9 ช่องให้นักเรียนทุกคน


2. ครูให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนในห้องลงไปให้ครบลงในตาราง
3. หลังจากนั้นแต่ละคนก็จะต้องไปถามเพื่อนที่เราเขียนชื่อลงไปว่าเกิดวันอะไรบ้างโดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษ
Mek: When is your birthday?
Chok: I was born on Saturday.
(ทำแบบนี้ไปจนครบ 9 คน)
4. ครูจะจับฉลากรายชื่อของนักเรียนขึ้นมาทีละหนึ่งรายชื่อ ถ้ารายชื่อที่ครูจับขึ้นมา ถ้าเรามีให้เรากากบาททับ เล่นไปจนกว่าจะได้ The Winner
การบ้าน ให้นักเรียนเตรียมรูปถ่ายของพ่อมาคนละ 1 รูป เพื่อที่จะมาทำการ์ดวันพ่อในวันพรุ่งนี้
ชิ้นงาน
เล่นเกม Bingo เพื่อเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคง่ายๆในการบอกวันเกิด
ภาระงาน
ตารางสำหรับเล่นเกม Bingo
สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อน
ความรู้
การสนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อนและข้อมูลวันเกิดตัวเอง
ทักษะ
สามารถฟังและพูด สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อนและข้อมูลวันเกิดตัวเองสามารถวาดภาพระบายสีรูปสัตว์ที่พบในโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

Day 4
เนื้อหา/โจทย์
Word:
 I love my dad.
I miss you.
I hope you happy.
Take care yourself.
 คำถาม
Do you love your father?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปจาก YouTube เกี่ยวกับ วันพ่อ (Father’s Day) https://www.youtube.com/watch?v=0nbGk1mHDLUแล้วถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง
เชื่อม
ครูเปิดตัวอย่างการ์ดวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษจาก Google
ครูนักเรียนเรียนรู้ประโยคง่ายๆในการเขียนการ์ดวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษ(ผ่านการอ่านออกเสียงตามและ) เช่น
Happy Father’s Day.
I love my dad.
I miss you.
I hope you happy.
Take care yourself.
ครูสุ่มนักเรียนอ่านคำศัพท์บนกระดานอีกครั้งเพื่อทบทวนและเช็คความเข้าใจ
ใช้
นักเรียนทำการ์ดวันพ่อผ่านการวาดภาพ ระบายสี และเขียนประโยคบอกรักพ่อเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ
ชิ้นงาน
การ์ดวันพ่อ(ภาษอังกฤษ)
ภาระงาน
ตอบคำถาม และสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายประโยคเกี่ยวกับคำอวยพรวันพ่อ
ออกเสียงประโยคง่ายๆ ที่ใช้ในการเขียนการ์ดวันพ่อ
ความรู้
นักเรียนสามารถทำการ์ดวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับเข้าใจประโยคสั้นที่สามารถใช้ในการเขียนคำอวยพรวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดประโยคที่ใช้ในการเขียนคำอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถามได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา


ภาษาอังกฤษป.2
วันจันทร์
สัปดาห์นี้พี่ได้เรียนเกียวกับ วัน เดือน เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูสร้างแรงโดยการเปิดเพลง seven days are in the week และหลังจากนั้นก็เรียนชื่อของวันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และทบทวนโดยการถามทีละคน และพี่ได้ทำแบบฝกหัดเพื่อเช็คความเข้าใจอีกที
วันจันทร์
เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ Days and Month


ฟังเพลง Seven days are in the week.

Watching TV
พี่อองฟรอง ตั้งใจทำงาน


ตัวอย่างชิ้นงานในคาบวันอังคาร
วันนี้พี่ๆได้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวันและเดือนเป็นภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม Bingo นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์แล้ว พี่ๆยังได้ฝึกการใช้บทสนทนาง่ายๆในการถามเกี่ยวกับวันเกิดของเพื่อน และนอกจกานั้นก็ได้ฝกการเขียนประโยคง่ายที่เป็นข้อมูลให้กับตัวเองได้เช่น When is your birthday? I was born on Sunday.

วันอังคาร


ร้องเพลง(เก็บเด็ก)


ดูเพลง

ฝึกสนทนาง่าย
Gam: When is your birthday?
Wan: I was born on Sunday.


ฝึกสนทนาง่าย
Alice: When is your birthday?
Poobpub: I was born on Sunday.ตัวอย่างตาราง Bingo Game


Play the Bingo Game


วันพุธ
วันนี้พี่ป.2 ได้เรียนประโยคง่ายๆ ที่ใช้ในการเขียนการ์ดวันพ่อ Happy Father's Day. I love you Dad. I miss you dad. เป็นต้น แล้วครูก็นัดให้พี่ๆเตรียมภาพถ่ายกับคุณพ่อมาในวันพรุ่งนี้ เพื่อที่จะทำการ์ดในวันพรุ่งนี้

วันพุธโอ
ดูคลิปวิดีเกี่ยวกับวันพ่อ และเรียนรู้ประโยคง่ายๆที่ใช้ในการเขียนการ์ดพี่ๆป.2 ดูคลิปวิดีโออย่างตั้งใจ


พี่ๆป.2 ดูคลิปวิดีโออย่างตั้งใจ
พี่ๆป.2 ดูคลิปวิดีโออย่างตั้งใจ


พี่ๆทำงานอย่างตั้งใจ


วันพฤหัสบดี
วันนี้พี่ได้ทำการ์ดในวันพ่อ โดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษง่าย Happy Father's Day. I love you Dad. I miss you dad. เป็นต้น พร้อมกับวาดภาพระบายสีให้สวยงามค่ะ

วันพฤหัสบดี 
วันนี้พี่ๆได้ออกแบบการ์ดวันพ่อ โดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ เช่น 
Happy father's Day. I hope you happy.

ทำการ์ดภาษาอังกฤษ

ฝึกอ่านออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษ
คำอวยพรวันพ่อ

ทำการ์ดภาษาอังกฤษพี่ปันปันอ่านออกเสียงประโยคง่ายๆตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างการ์ดวันพ่อ


ผลงานพี่อองฟรอง

ผลงานพี่ปลาย(ใหญ่)

ผลงานครูอุ้ม


ภาษาอังกฤษป.3
วันจันทร์
สัปดาห์นี้ พี่ป.3 เรียนเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆโดยครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับวัน เดือน ปีก่อน ครูได้ให้พี่ๆลองทำแบบทดสอบเกี่ยวกับวันและเดือน เพื่อเช็คว่าสามารถแยกได้มั้ย โดยที่ไม่ได้ดู หลังจากนั้นก็มาเช็คคำตอบผ่านเพลง Months Song และใช้คำถามทบทวนเกี่ยวกับชื่อเดือนเช่น What is your favorite month? When is your birthday? เป็นต้น พี่ๆก็จะบอกเดือนท่ตัวเองเกิด

วันจันทร์
เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ Days and Month


ดูเพลง Months Song

ทำแบบทสอบเกี่ยวกับคำศัพท์ Days and Months


ทำแบบฝึกหัด


ครูใช้คำถาม บทสนทนาง่ายๆกับพี่ๆป.3

วันอังคาร
วันนี้พี่ๆได้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวันและเดือนเป็นภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม Bingo นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์แล้ว พี่ๆยังได้ฝึกการใช้บทสนทนาง่ายๆในการถามเกี่ยวกับวันเกิดของเพื่อน และนอกจกานั้นก็ได้ฝกการเขียนประโยคง่ายที่เป็นข้อมูลให้กับตัวเองได้เช่น When is your birthday? I was born on Sunday. I was born on January. I was born on May,24

วันอังคารทำความเคารพ ทักทาย

ร้องเพลง One Two Three

ฝกสนทนาง่ายๆ ถามเกี่ยวกับวันเกิด


พี่ๆป.3ทำงาน


วันพุธ
วันนี้พี่ป.3ได้ทบทวนเรื่องของวันผ่านการเล่นเกม word order เรียงตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ โดยครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม แล้วหลังจากนั้นครูก็จะพูดชื่อคำศัพท์ให้นักเรียนฟัง เช่น ณเดช คุกิมิยะเกิดวันที่... Nadech was born on Sunday. พี่ๆก็จะเรียงกันเป็นคำ Sunday พี่ๆป.3สนุกกันมากๆเลยค่ะ ดูทุกคนตื่นเต้น และเห็นถึงความพยายามมากค่ะ

วันพุธโอ
ดูคลิปวิดีเกี่ยวกับวันพ่อ และเรียนรู้ประโยคง่ายๆที่ใช้ในการเขียนการ์ด


เล่นเกม word order


พี่ดาก้า พี่หวาหวา

เล่นเกม word order

เล่นเกม word order (เขียนคำศัพท์บนกระดาน)

วันพฤหัสบดี
วันนี้พี่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆที่ใช้ในการเขียนการ์ดอวยพรวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษ 
I love my dad.
I hope you happy.
Thank you for everything. เป็นต้นแล้วหลังจากนั้นครูก็ให้พี่ทำการ์ดวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษ ทุกคนดูตั้งใจมากๆค่ะ

วันพฤหัสบดี 
วันนี้พี่ๆได้ออกแบบการ์ดวันพ่อ โดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ เช่น 
Happy father's Day. I hope you happy.ดูตัวอย่าง Pop up Card วันพ่อจากครูทบทวนประโยคเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เขียนลงบนการ์ด

ทำการ์ดวันพ่อ


ทำการ์ดวันพ่อ


ตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างการ์ดวันพ่อภาพรวมพี่ป.2
สัปดาห์นี้พี่ป.2 ได้เรียนเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เป็นคำคล้องจอง คำสัมผัสเสียง และหลังจากที่เรียนแล้วพี่ป.2ได้ลองแต่งคำคล้องจองอีกด้วย เช่น อีกา ตามี สีซอ หมอฟัน ทันที มีชัย ใจรัก ภักดี เป็นต้น


ครูแป้งอธิบายวิธีการเล่นพี่ทำงานอย่างตั้งใจ


วิชาบูรณการณ์
วิชาบูรณการณ์(กล่องของเล่นวิเศษ): สำหรับวิชาบูรณการของพี่ปอ 2 สัปดาห์นี้พี่ป.2 ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ผลิตจากผ้า ว่ามีของเล่นอะไรบ้าง หลังจากนั้นในวันอังคารในช่วงบ่าย ผู้ปกครองอาสา คุณแม่พี่โชคก็มาช่วยพาพี่ๆทำของเล่นที่ผลิตจากผ้า ก็คือตุ๊กตารูปต่างๆที่พี่ๆได้ออกแบบเองจากเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้ว
ดูตัวอย่างของเล่นที่ทำจากผ้า
ทำของเล่นที่ทำจากผ้า


วิชาบูรณการณ์คู่ขนาน( เห็ด)
วิชาบูรณการณ์คู่ขนาน( เห็ด) สัปดาห์นี้คุณครูรวมถึงผู้ปกครองช่วยกันแปรสภาพเห็ดที่ไม่ได้ใช้แล้วจากโรงเรียน โดยการนำก้อนเห็ดมาเพาะในวิธีใหม่ คือ เอาก้อนเห็ดที่คิดว่าใช้ไม่ได้แล้ว มาผ่าครึ่งแล้วบีบให้เป็นก้อนเล็กๆ แล้วเอาทั้งผักตบชวา และฟางมาวางซ้อนกัน เพื่อที่จะเพราะเห็ดแบบใหม่การทำเห็ดครั้งนี้เห็นความร่วมมือทั้งจากครูและผู้ปกครองดีมากเลยค่ะ และวันนี้พี่ป.2 หลังจากที่ทำกิจกรรมแล้ว วันนี้พิธีนมของพี่ป.2 เราทำกันนอกสถานที่ค่ะ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขแบบเรียบง่ายของเราชาวนอกกะละค่ะ


คุณแม่พี่เมฆช่วยกันปลูกเห็ดพี่ๆช่วยกันปลูกเห็ด


ละครปรับพฤติกรรมประจำเดือน
แสดงละครเกี่ยวกับวันพ่อ เป็นละครที่ต้องการสื่อให้เราได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของคนที่สำคัญกับเรามากที่สุดในชีวิต ก็คือพ่อ การแสดงครั้งนี้ พวกเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ค่ะ ตัวละครทุกตัวถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ดีมากค่ะ เข้าถึงบทยาทตัวละคร


แสดงละครปรับพฤติกรรมวันพ่อแสดงละครปรับพฤติกรรมวันพ่อ


แสดงละครปรับพฤติกรรมวันพ่อ


แสดงละครปรับพฤติกรรมวันพ่อ


กิจกรรม กีฬากลุ่มศานติ
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่มีการจัดแบ่งนักกีฬาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาออกเป็น 4 ทีม ในแต่ละทีมก็จะตั้งชื่อสี ตั้งตัวแทนสี และมีการรับสมัครนักกีฬาประเภทต่าง ในวันอังคารได้มีการจัดซ้อมเชียร์ของเชียร์ลีดเดอร์ของและสีค่ะ สนุกสนานมาก
Body Scan: กิจกรรมบอดี้แสกนของพี่ป.2 ครูแป้งและครูอุ้มจะเล่าเรื่องราว โดยมีนิทาน เรื่องเล่าที่ทำให้เด็กๆจินตนาการตาม เล่าให้ฟังในช่วงที่ทำบอดี้แสกน เช่น นิทานล้านบรรทัด


แบ่งน้องๆออกเป็น 4 ทีม


คุยกัน หาหัวหน้าสี หานักกีฬา หากองเชียร์


กีฬา 
วันพุธพี่ป.2ได้เล่นกีฬาร่วมกันกับกีฬาที่พี่ศานติจัดขึ้น มีพี่ป.2 หลายคนลงแข่งขันกีฬา หลายคนก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์
กิจกรรมชุมนุม

สัปดาห์นี้พี่ป.2-3 หลังจากที่ได้ทดลอง ลูกโป่งพิศวง ซึ่งเป้าหมายของการทดลองนี้คือ แรงดันอากาศของสถานที่สองสถานที่ที่มีความต่างกัน และการเคลื่อนย้ายอากาศภายในและอากาศภายนอกจากการทดลองแล้ว สัปดาห์นี้คุณครูให้พี่สรุปความเข้าใจร่วมกัน ผ่านกระบวนการ Think Pair Share และสรุปความเข้าใจในรูปแบบของ การ์ตูนช่อง


สรุปการทดลองร่วมกัน


วางแผนการทำการ์ตูนช่อง

การ์ตูนช่อง การทอลองลูกโป่งจอมกวน


พี่โอ๋ทำงานอย่างตั้งใจ


1 ความคิดเห็น: