week1

Lesson plan Topic: About your holiday Primary 2 Week ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อกิจกรรมและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถทบทวนสิ่งที่ทำระหว่างปิดเรียนและทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว รวมทั้งรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเอง และปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้กับผู้อื่น
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
1
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Greeting
คำถาม
How do you feel today?
How about your holiday?
What did you do?
What does it mean?
เครื่องมือคิด
Key Question
Blackboard Share (คำศัพท์และการแต่งประโยค)
บรรยากาศ/สื่อ
อุปกรณ์ในชั้นเรียน เช่น ดินสอ สี สมุด หนังสือ
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการใช้คำถาม
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good Morning,
 How are you today?
- ครูทำความรู้จักนักเรียนโดยร้องเพลง What’s your name ?
ครูถามนักเรียนแต่ละคนถึงช่วงเวลาที่ปิดเทอม How about your holiday? What did you do?
ครูเขียนคำศัพท์กิจกรรมที่นักเรียนแต่ละคนทำในช่วงปิดเทอมบนกระดาน
ครูอ่านออกเสียงและแปลความหมาย จากนั้นให้นักเรียนอ่านตาม
เชื่อม
นักเรียนฝึกตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ เช่น
  I go to Tawekit Mall. I go to the zoo.
นักเรียนอ่านคำศัพท์และแปลความหมายบนกระดานพร้อมกัน
ครูและนักเรียนสนทนากันถึงกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนแต่ละคนได้ทำในช่วงปิดภาคเรียน
ใช้
นักเรียนเขียนคำศัพท์และประโยคพร้อมวาดภาพประกอบลงในสมุด จากนั้นจับคู่กันอ่านประโยคหน้าชั้นเรียนคนละ ประโยค
ชิ้นงาน
นักเรียนเขียนคำศัพท์และประโยคพร้อมวาดภาพประกอบลงในสมุด
ภาระงาน
การอ่านประโยคหน้าชั้นเรียนคนละ 1 ประโยค
การสนทนาโต้ตอบในการร่วมกิจกรรม
การอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมาย
ความรู้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถตอบคำถามในการสนทนาได้
ทักษะ
นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
นักเรียนมีความมั่นใจในการนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน
สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
คุณลักษณะ
1. เคารพสิทธิ์ผู้อื่น/ตนเอง ในการฟัง พูด และนำเสนอ
2. เข้าร่วมกิจกรรม
3. สนใจ กระตือรือร้นและใส่ใจในกิจกรรม
4. ความมั่นใจในการใช้ภาษาในการสื่อสาร
5. มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
1
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Greeting words and short sentences:
Hello
How are you?
I'm good!
I'm great!
I'm wonderful!
I'm tired.
I'm hungry.
I'm not so good.
คำถาม
What’s your name please tell me what your name?
How are you?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์และประโยคสั้นๆ
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- เพลง What’s your name? (ครูพานักเรียนร้อง)
- เพลง“Hello how are you”    https://www.youtube.com/watch?v=fye6cfkcb5o
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์และประโยคสั้นๆเกี่ยวกับ Greeting
- หน้ากากรูปตัวการ์ตูนต่างๆ
ชง
- ครูพานักเรียนร้องเพลง What’s your name please tell me what your name?
นักเรียนก็จะตอบว่า My name is………(จนครบทุกคน)
ตอนสุดท้ายนักเรียนร่วมกันร้องเพลงอีกครั้งเพื่อถามชื่อของครู กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะ ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน
เชื่อม
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube
 เพลง “Hello how are you”    https://www.youtube.com/watch?v=fye6cfkcb5o
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
- นักเรียนร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง
Hello Hello
How are you?
I'm good!
I'm great!
I'm wonderful!
Hello Hello
How are you?
I'm tired.
I'm hungry.
I'm not so good.
ใช้
- ครูทำกิจกรรม “ How are you?
ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยคุณครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมนี้พร้อมกับให้นักเรียนหลับตา
- ครูแจกหน้ากากรูปการ์ตูนต่างๆให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น หลังจากที่นักเรียนได้หน้ากากแล้วให้รีบใส่ทันที แจกจนครบทุคน
- กติกาการเล่นเกมนี้ นักเรียนทุกคนจะต้องใส่หน้ากากที่ได้รับแล้วเดินหรือวิ่งไปทักทายเพื่อนโดยใช้ประโยค เช่น
Student A: Hello!! How are you?
Student B: I'm good! / I'm great! / I'm wonderful!
สลับให้นักเรียนเป็นทั้งผู้ถามและผู้ตอบ
Student B: Hello!! How are you?
Student C: I'm tired. / I'm hungry. / I'm not so good.
I'm not so good.
- หลังจกนั้นครูให้นักเรียนกลับมานั่งเป็นวงกลมเหมือนเดิมแล้วสุ่มถามนักเรียน ว่าเราไปทักทายเพื่อนคนไหนบ้าง แล้วเพื่อนคนนั้นตอบว่าอย่างไร และครูก็ถามเพื่อนคนที่เพื่อนไปถามเพื่อเช็คคำตอบอีกที
ชิ้นงาน 
สามารถทักทายและบอกข้อมูลง่ายๆในการสนทนา/การทำความรู้จักกันได้

ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคสั้นๆที่ใช้ในการบอกข้อมูลง่ายๆ ในการทักทาย การทำความรู้จักเบื้องต้นอย่างน้อย ประโยค
ทักษะ
สามารถสนทนาทักทาย ถาม-อบสั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
1
Day3
เนื้อหา/โจทย์:
turn left
turn right
sit down
stand up Hurry to stand
shake your hip
Jump jump jump
dance dance dance
คำถาม
What is this/that?
Do you like……?
What is your favorite….?
(vegetables)
What did you hear from this song?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- คลิปเพลงจาก YouTube  
บัตรภาพคำศัพท์  vegetables   words
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

ชง
ครูทักทายนักเรียน Good Morning, How are you today?
- ครูใช้คำถามโดยใช้คำสั่งง่ายๆให้นักเรียนปฏิบัติตาม เช่น
Everyone turn left please.
Everyone turn right please.
Everyone sit down please.
Everyone stand up please.
เชื่อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้น
Do you understand about these words?
turn left/  turn right/ turn around/ sit down etc.
- นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ผ่านบัตรคำ หัดอ่านออกเสียงและเรียนรู้ความหมายไปพร้อมกัน
- หลังจากนั้นครูพานักเรียนร้องเพลง
 “Action Song”
You turn left, you turn right.
You turn around and sit down please.
Hurry to stand and shake your hip.
Jump jump jump and dance dance dance.
Everyone stand up
- ครูนำร้องก่อนแล้วจากนั้นก็ร้องและทำท่าประกอบเพลงไปพร้อมๆกัน
ใช้
นักเรียนทำชิ้นงานเกี่ยวกับการใช้ประโยคคำสั่งง่ายๆ จาก Worksheet: Matching words and picture correctly.
ชิ้นงาน 
- ทำชิ้นงานจับคู่ภาพกับคำศัพท์
 ภาระงาน
สังเกตการปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆจากการร้องเพลง
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟังและอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคคำสั่งง่ายๆได้   8-9 คำสั่ง
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ และเข้าใจความหมายของประโยคคำสั่งง่ายๆได้
- สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถร้องเพลงและเต้นประกอบจังหวะได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
1
Day4
เนื้อหา/โจทย์
Review : Animal words:
lion, tiger, giraffe, zebra, elephant
Review : Fingers words
thumb: นิ้วโป้ง
forefinger: นิ้วชี้
middle finger: นิ้วกลาง
ring finger: นิ้วนาง
little finger: นิ้วก้อย

คำถาม

What did you hear from this song?
Do you know? Who am I?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพนิ้วมือและสัตว์
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- คลิปเพลงจาก YouTube  
แผ่นภาพรูปนิ้วมือขนาดใหญ่
- อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำนิ้วมือ (ครูเตรียมให้นักเรียน)
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube Animal Finger Family” https://www.youtube.com/watch?v=DMz_PohEvD0
เชื่อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น
What did you hear from this song?
Do you know? Where is lion finger?
What is this?(ครูยกนิ้วกลางให้นักเรียนดู)
This is a middle finger.
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านออกเสียงตามทีละคำ จนครบ ทุกคำ
- หลังจากนั้นครูก็เอาเนื้อเพลงที่ครูเตรียมมาติดไว้บนกระดาน พานักเรียนอ่านออกเสียงตามทีละประโยคพร้อมกับร้องเพลง Animal Finger ไปพร้อมๆกัน
**ครูจะสวมใส่กระดาษที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆบนนิ้วมือในขณะที่ร้องเพลงไปด้วย
ใช้
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่ม(กลุ่มละ คน) แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบนิ้วมือเป็นรูปสัตว์ที่ตัวเองชื่นชอบ
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของแต่ละกลุ่มโดยใช้ประโยคง่ายๆ
Where is a ring finger?
Here I am. I am a zebra.
Where is a middle finger?
Here I am. I am a lion.

ชิ้นงาน 
ระบายสีภาพและภาพนิ้วมือทั้ง นิ้วและบอกคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษได้
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมรวมทั้งการร้องเพลง
ความรู้
สามารถพูดบอกคำศัพท์เกี่ยวกับนิ้วมือทั้ง และสัตว์ทั้ง 5ชนิด(จากนื้อเพลง)ได้
สามารถพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิ้วต่างๆจากเนื้อเพลงได้ ว่าอยู่ที่ไหน
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ
สามารถช่วยกันออกแบบผลงาน ออกแบบนิ้วมือเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่ตนเองชอบพร้อมทั้งวาดภาพและระบายสีได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยLesson plan Topic: About your holiday Primary 3 Week ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อกิจกรรมและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถทบทวนสิ่งที่ทำระหว่างปิดเรียนและทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว รวมทั้งรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเอง และปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้กับผู้อื่น
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
1
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Greeting
คำถาม
How do you feel today?
How about your holiday?
What did you do?
What does it mean?
เครื่องมือคิด
Key Question
Blackboard Share (คำศัพท์และการแต่งประโยค)
บรรยากาศ/สื่อ
อุปกรณ์ในชั้นเรียน เช่น ดินสอ สี สมุด หนังสือ
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการใช้คำถาม
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good Morning,
 How are you today?
- ครูทำความรู้จักนักเรียนโดยร้องเพลง What’s your name ?
ครูถามนักเรียนแต่ละคนถึงช่วงเวลาที่ปิดเทอม How about your holiday? What did you do?
ครูเขียนคำศัพท์กิจกรรมที่นักเรียนแต่ละคนทำในช่วงปิดเทอมบนกระดาน
ครูอ่านออกเสียงและแปลความหมาย จากนั้นให้นักเรียนอ่านตาม
เชื่อม
นักเรียนฝึกตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ เช่น
  I go to Tawekit Mall. I go to the zoo.
นักเรียนอ่านคำศัพท์และแปลความหมายบนกระดานพร้อมกัน
ครูและนักเรียนสนทนากันถึงกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนแต่ละคนได้ทำในช่วงปิดภาคเรียน
ใช้
นักเรียนเขียนคำศัพท์และประโยคพร้อมวาดภาพประกอบลงในสมุด จากนั้นจับคู่กันอ่านประโยคหน้าชั้นเรียนคนละ ประโยค
ชิ้นงาน
นักเรียนเขียนคำศัพท์และประโยคพร้อมวาดภาพประกอบลงในสมุด
ภาระงาน
การอ่านประโยคหน้าชั้นเรียนคนละ 1 ประโยค
การสนทนาโต้ตอบในการร่วมกิจกรรม
การอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมาย
ความรู้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถตอบคำถามในการสนทนาได้
ทักษะ
นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
นักเรียนมีความมั่นใจในการนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน
สร้างสรรค์ชิ้นงานให้แปลกใหม่ด้วยความตั้งใจ
คุณลักษณะ
1. เคารพสิทธิ์ผู้อื่น/ตนเอง ในการฟัง พูด และนำเสนอ
2. เข้าร่วมกิจกรรม
3. สนใจ กระตือรือร้นและใส่ใจในกิจกรรม
4. ความมั่นใจในการใช้ภาษาในการสื่อสาร
5. มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
1
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Greeting words and short sentences:
Hello
How are you?
I'm good!
I'm great!
I'm wonderful!
I'm tired.
I'm hungry.
I'm not so good.
คำถาม
What’s your name please tell me what your name?
How are you?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์และประโยคสั้นๆ
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- เพลง What’s your name? (ครูพานักเรียนร้อง)
- เพลง“Hello how are you”    https://www.youtube.com/watch?v=fye6cfkcb5o
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์และประโยคสั้นๆเกี่ยวกับ Greeting
- หน้ากากรูปตัวการ์ตูนต่างๆ
ชง
- ครูพานักเรียนร้องเพลง What’s your name please tell me what your name?
นักเรียนก็จะตอบว่า My name is………(จนครบทุกคน)
ตอนสุดท้ายนักเรียนร่วมกันร้องเพลงอีกครั้งเพื่อถามชื่อของครู กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะ ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน
เชื่อม
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube
 เพลง “Hello how are you”    https://www.youtube.com/watch?v=fye6cfkcb5o
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
- นักเรียนร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง
Hello Hello
How are you?
I'm good!
I'm great!
I'm wonderful!
Hello Hello
How are you?
I'm tired.
I'm hungry.
I'm not so good.
ใช้
- ครูทำกิจกรรม “ How are you?
ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยคุณครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมนี้พร้อมกับให้นักเรียนหลับตา
- ครูแจกหน้ากากรูปการ์ตูนต่างๆให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น หลังจากที่นักเรียนได้หน้ากากแล้วให้รีบใส่ทันที แจกจนครบทุคน
- กติกาการเล่นเกมนี้ นักเรียนทุกคนจะต้องใส่หน้ากากที่ได้รับแล้วเดินหรือวิ่งไปทักทายเพื่อนโดยใช้ประโยค เช่น
Student A: Hello!! How are you?
Student B: I'm good! / I'm great! / I'm wonderful!
สลับให้นักเรียนเป็นทั้งผู้ถามและผู้ตอบ
Student B: Hello!! How are you?
Student C: I'm tired. / I'm hungry. / I'm not so good.
I'm not so good.
- หลังจกนั้นครูให้นักเรียนกลับมานั่งเป็นวงกลมเหมือนเดิมแล้วสุ่มถามนักเรียน ว่าเราไปทักทายเพื่อนคนไหนบ้าง แล้วเพื่อนคนนั้นตอบว่าอย่างไร และครูก็ถามเพื่อนคนที่เพื่อนไปถามเพื่อเช็คคำตอบอีกที
ชิ้นงาน 
สามารถทักทายและบอกข้อมูลง่ายๆในการสนทนา/การทำความรู้จักกันได้

ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคสั้นๆที่ใช้ในการบอกข้อมูลง่ายๆ ในการทักทาย การทำความรู้จักเบื้องต้นอย่างน้อย ประโยค
ทักษะ
สามารถสนทนาทักทาย ถาม-อบสั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
1
Day3
เนื้อหา/โจทย์:
turn left
turn right
sit down
stand up Hurry to stand
shake your hip
Jump jump jump
dance dance dance
คำถาม
What is this/that?
Do you like……?
What is your favorite….?
(vegetables)
What did you hear from this song?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- คลิปเพลงจาก YouTube  
บัตรภาพคำศัพท์  vegetables   words
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

ชง
ครูทักทายนักเรียน Good Morning, How are you today?
- ครูใช้คำถามโดยใช้คำสั่งง่ายๆให้นักเรียนปฏิบัติตาม เช่น
Everyone turn left please.
Everyone turn right please.
Everyone sit down please.
Everyone stand up please.
เชื่อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้น
Do you understand about these words?
turn left/  turn right/ turn around/ sit down etc.
- นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ผ่านบัตรคำ หัดอ่านออกเสียงและเรียนรู้ความหมายไปพร้อมกัน
- หลังจากนั้นครูพานักเรียนร้องเพลง
 “Action Song”
You turn left, you turn right.
You turn around and sit down please.
Hurry to stand and shake your hip.
Jump jump jump and dance dance dance.
Everyone stand up
- ครูนำร้องก่อนแล้วจากนั้นก็ร้องและทำท่าประกอบเพลงไปพร้อมๆกัน
ใช้
นักเรียนทำชิ้นงานเกี่ยวกับการใช้ประโยคคำสั่งง่ายๆ จาก Worksheet: Matching words and picture correctly.
ชิ้นงาน 
- ทำชิ้นงานจับคู่ภาพกับคำศัพท์
 ภาระงาน
สังเกตการปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆจากการร้องเพลง
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟังและอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคคำสั่งง่ายๆได้   8-9 คำสั่ง
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ และเข้าใจความหมายของประโยคคำสั่งง่ายๆได้
- สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถร้องเพลงและเต้นประกอบจังหวะได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
1
Day4
เนื้อหา/โจทย์
Review : Animal words:
lion, tiger, giraffe, zebra, elephant
Review : Fingers words
thumb: นิ้วโป้ง
forefinger: นิ้วชี้
middle finger: นิ้วกลาง
ring finger: นิ้วนาง
little finger: นิ้วก้อย

คำถาม

What did you hear from this song?
Do you know? Who am I?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพนิ้วมือและสัตว์
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- คลิปเพลงจาก YouTube  
แผ่นภาพรูปนิ้วมือขนาดใหญ่
- อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำนิ้วมือ (ครูเตรียมให้นักเรียน)
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube Animal Finger Family” https://www.youtube.com/watch?v=DMz_PohEvD0
เชื่อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น
What did you hear from this song?
Do you know? Where is lion finger?
What is this?(ครูยกนิ้วกลางให้นักเรียนดู)
This is a middle finger.
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านออกเสียงตามทีละคำ จนครบ ทุกคำ
- หลังจากนั้นครูก็เอาเนื้อเพลงที่ครูเตรียมมาติดไว้บนกระดาน พานักเรียนอ่านออกเสียงตามทีละประโยคพร้อมกับร้องเพลง Animal Finger ไปพร้อมๆกัน
**ครูจะสวมใส่กระดาษที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆบนนิ้วมือในขณะที่ร้องเพลงไปด้วย
ใช้
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่ม(กลุ่มละ คน) แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบนิ้วมือเป็นรูปสัตว์ที่ตัวเองชื่นชอบ
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของแต่ละกลุ่มโดยใช้ประโยคง่ายๆ
Where is a ring finger?
Here I am. I am a zebra.
Where is a middle finger?
Here I am. I am a lion.

ชิ้นงาน 
ระบายสีภาพและภาพนิ้วมือทั้ง นิ้วและบอกคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษได้
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมรวมทั้งการร้องเพลง
ความรู้
สามารถพูดบอกคำศัพท์เกี่ยวกับนิ้วมือทั้ง และสัตว์ทั้ง 5ชนิด(จากนื้อเพลง)ได้
สามารถพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิ้วต่างๆจากเนื้อเพลงได้ ว่าอยู่ที่ไหน
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ
สามารถช่วยกันออกแบบผลงาน ออกแบบนิ้วมือเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่ตนเองชอบพร้อมทั้งวาดภาพและระบายสีได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย

ภาษาอังกฤษป.2

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ได้มาสอนพี่ป.ดังนั้นกิจกรมมที่จัดในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทำความรู้จักนักเรียน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเน้นความสนุกสนาน

วันจันทร์

ครูให้นักเรียนร้องเพลง What's your name? เพื่อทำความรู้จักนักเรียน สังเกตได้ว่าเด็กช่วงชั้นต้นค่อนข้างชอบกิจกรรมการร้องเพลง เพราะขนาดครูพาร้องในคาบไม่นานเก็สามารถที่จะร้องตามได้ และถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำช่วงปิดเทอม รวมทั้งครูให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนทำช่วงที่ปิดเทอม หรือสถานที่ที่ไปช่วงปิดเทอมร้องเพลง one two three ในการเก็บเด็ก
พี่แพรวาตั้งใจทำชิ้นงานเกี่ยวกับ Holiday

พี่ป.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมช่วงปิดเทอม

วันอังคาร
จะไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้ เพราะเลือกเอากิจกรรมที่ทำวันพุธมาทำแทนก่อน ก็จะเป็นการเรียนรู้ประโยคคำสั่งง่ายผ่านเพลง เช่น turn left, turn right, turn around, sit down, shake your hip เป็นต้นพี่ดูสนุกสนานกันมากค่ะ เพราะชอบร้องเพลงและเต้นกันอยู่แล้ว


พูดคุย ทักทายนักเรียน


ทำท่าทางประกอบเพลง Action songวันพุธ
ได้ทำกิจกรรมแนะนำตัวเอง บอกถึงความชอบของตัวเองผ่านการวาดภาพระบายสีตัวการ์ตูน และเขียนประโยต I like apple. I like banana.อย่างง่ายๆ เด็กนอกจากจะได้วาดภาพระบายสียังได้เรียนรู้คำและประโยคง่ายๆอีกด้วย
ทักทายนักเรียน

ปฎิบัติตามคำสั่งง่ายๆ เช่น touch you feet
พี่อริส พี่ปันปัน พี่โอเปิ้ล พี่ปุ๊ปปั๊บ ทำงานอย่างตั้งใจ


พี่อองฟองวาดภาพอย่างตั้งใจ

วันพฤหัสบดี
กิจกรรมวันนี้ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติวันฮาโลวีน และได้ร้องเพลงเกี่ยวกับวันฮาโลวีน Ghost Family Song และได้ทำหน้ากากวันฮาโลวีนตามจินตนาการของแต่ละคน สุดทท้ายพี่ๆได้ลองกิน Candy Corn(ลูกอมที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของวัน
ฮาโลวีนด้วย) วันนี้พี่ๆทุกคนเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ได้มาสอนพี่ป.ดังนั้นกิจกรมมที่จัดในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทำความรู้จักนักเรียน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเน้นความสนุกสนาน

ร้องเพลง Ghost Family Songเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับวันฮาโลวีน

ทำหน้ากากเป็นรูปต่างๆที่ชื่นชอบ


คุณแม่พี่ไอดินพาทำหน้ากากเป็นรูปต่างๆ


ภาษาอังกฤษป.3

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ได้มาสอนพี่ป.ดังนั้นกิจกรมมที่จัดในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทำความรู้จักนักเรียน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเน้นความสนุกสนาน

วันจันทร์

ครูให้นักเรียนร้องเพลง What's your name? เพื่อทำความรู้จักนักเรียน สังเกตได้ว่าเด็กช่วงชั้นต้นค่อนข้างชอบกิจกรรมการร้องเพลง เพราะขนาดครูพาร้องในคาบไม่นานเก็สามารถที่จะร้องตามได้ และถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำช่วงปิดเทอม รวมทั้งครูให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนทำช่วงที่ปิดเทอม หรือสถานที่ที่ไปช่วงปิดเทอม


พี่ดาก้าถามคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมวันหยุด


พี่ป.3 ตั้งใจวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันหยุด

วันอังคาร
จะไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้ เพราะเลือกเอากิจกรรมที่ทำวันพุธมาทำแทนก่อน ก็จะเป็นการเรียนรู้ประโยคคำสั่งง่ายผ่านเพลง เช่น turn left, turn right, turn around, sit down, shake your hip เป็นต้นพี่ดูสนุกสนานกันมากค่ะ เพราะชอบร้องเพลงและเต้นกันอยู่แล้ว
ครูยิ้มกับครูอุ้มทำท่าประกอบเพลง Action Songวันพุธ
ได้ทำกิจกรรมแนะนำตัวเอง บอกถึงความชอบของตัวเองผ่านการวาดภาพระบายสีตัวการ์ตูน และเขียนประโยต I like apple. I like banana.อย่างง่ายๆ เด็กนอกจากจะได้วาดภาพระบายสียังได้เรียนรู้คำและประโยคง่ายๆอีกด้วย


พี่ต้นกล้า พี่แแป๋มออกแแบชิ้นงาน


พี่พีวาดภาพอย่างตั้งใจ


ผลงาน เราจะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครูอุ้มจัดมุม สำหรับโชว์ผลงานนักเรียน

วันพฤหัสบดี
กิจกรรมวันนี้ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติวันฮาโลวีน และได้ร้องเพลงเกี่ยวกับวันฮาโลวีน Ghost Family Song และได้ทำหน้ากากวันฮาโลวีนตามจินตนาการของแต่ละคน สุดท้ายพี่ๆได้ลองกิน Candy Corn (ลูกอมที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของวัน
ฮาโลวีนด้วย) วันนี้พี่ๆทุกคนเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน

ร้องเพลง Ghost Family Songแจกกระดาษแข็งสำหรับทำหน้ากาก


พี่ออมกับพี่ภูผาทำหน้ากากอย่างตั้งใจครูอุ้มแจกลูกอุ้ม Candy Corn  ให้พี่ป.3


***หมายเหตุถึงแม้ว่ากิจกรรมของทั้งพี่ป.2-3 จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ระดับความยากง่ายคำศัพท์ การใช้ประโยคค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน
ภาษาอังกฤษอ.2: ภาษาอังกฤษสัปดาห์นี้ พี่ๆอ.2 เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับผลไม้และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของวันฮาโลวีนด้วยผ่าน เรื่องเล่า เพลง เกม อย่างสนุกสนาน


ครูเล่าเรื่องราววันฮาโลวีนให้พี่อ.2ฟังนักเรียนตอบสอบถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน

ครูพาร้องเพลงวันฮาโลวีน

นักเรียนออกมาร้องเพลงและเต้นปนะกอบท่าทางภาพรวมพี่ป.2
วิชาภาษาไทยสัปดาห์นี้พี่ป.เรียนวิชาภาษาไทยจากวรรณกรรม เรื่องสั้นเรื่อง เด็กกำพร้า จ่อ จ่อ ปิ๊ (จากหนังสือ แม่เป็นปลา พ่อเป็นน้ำ) พี่ป.2 ได้ออกแบบหน้าปกของวรรณกรรมด้วยตัวเอง และนอกจากนั้นยังได้เรียนรูปแบบของประโยคแบบต่างๆ ประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่า ประโยคขอร้อง และประโยคคำสั่ง


ครูแป้งสอนเรื่องเด็กกำพร้า จ่อจ่อปิ๊พี่โซ่ถอดวรรณกรรมเรื่อง เด็กกำพร้า จ่อจ่อปิ๊วิชาบูรณการณ์(กล่องของเล่นวิเศษ): สัปดาห์นี้ครูแม็คสร้างแรงโดยการให้พี่ป.ลองพับจรวดแล้วทำการแข่งขันการยิงจรวด ว่าจรวดของใครยิงไปได้ไกลที่สุด และให้ดูภาพยนตร์เพื่อเป็นการสร้างแรง ก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเล่น สัปดาห์นี้นอกจากจะได้ชื่อหน่วยแล้ว พี่ป.ยังได้สรุปสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น


พี่ป.2 ประกวดการร่อนจรวดที่พับเองคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของจรวด(การสร้างแรงก่อนเรียน PBL)


จิตศึกษา:

 

 

 

วันอังคาร “เที่ยวบ้านเพื่อน(การคาดคะเน)”
ขั้นเตรียม:

Brian gym

ขั้นกิจกรรม:

1.ครูพูดถึงการเดินทาง ระยะทาง พร้อมกับการวางเม็ดมะค่าโดยระยะห่างเท่าๆกัน

2.ครูโชว์อุปกรณ์ พร้อมกับสร้างข้อตกลง

3.แจกอุปกรณ์

4.นักเรียนทำกิจกรรมโดยการวางเม็ดมะค่าจากตนเองไปยังตรงกลางโดยวางให้ระยะของแต่ละเม็ดเท่าๆกัน
5.สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม
6.เก็บอุปกรณ์
ขั้นสรุป: ครูให้ Empower, ขอบคุณซึ่งกัน


วันพุธ “เดินสำรวจรอบๆแปลงนาและโรงเรียน”


ข้อสรุป: พูดคุยถึงเรียนที่ได้พบเจอ ครูให้Empowerขอบคุณซึ่งกันและกัน


Body Scan: กิจกรรมบอดี้แสกนของพี่ป.2 ครูแป้งจะเล่าเรื่องราว โดยมีนิทาน เรื่องเล่าที่ทำให้เด็กๆจินตนาการตาม เล่าให้ฟังในช่วงที่ทำบอดี้แสกน

กีฬา: วันพุธตอนบ่ายพี่ป.2ได้เล่นกีฬาโยนห่วงเล็กๆให้กัน เพื่อเป็นการกหลายๆทักษะ เช่น ทักษะการใช้ข้อมือ ทักษะการรับและส่งห่วง และเป็นกิจกรรมที่พี่ป.2 ทำได้ยอดเยี่ยมตามวัย

 


กิจกรรมชุมนุมสัปดาห์นี้พี่ป.2-3 ได้เลือกชุมนุมมีทั้งหมด ชุมนุม คือ

 

1.       ชุมนุมกีฬา ครูเหมี่ยว
2.       ชุมนุมดนตรี ครูอาร์ท
3.       ชุมนุมศิลปะ ครูแป้ง
4.       ชุมนุมทำอาหาร ครูแม็ค
5.       ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ครูอุ้ม

วันที่ 30 ตุลาคม 2558
ไปสัมมนาก่อนการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์พัชนี ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสถานศึกษา
 อาจารย์พัชนี ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสถานศึกษา

กำหนดการการเข้าร่วมสัมมนาในวันต่างๆ
ก่อนเข้ารับการอบรมสัมมนา ที่อาคารสิริวิชญากร
  นางสาว รุ่งทิวา ตำรารัมย์
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น