week5

Lesson plan Topic; Festival “Loy Krathong” (Months) Primary 2 Week 5 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมที่มีในประเทศไทยและเห็นความสำคัญของวันต่างๆตามที่ปรากฏอยู่ตามปฏิทิน และสามารถบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Festival: 
Candle, festival, full moon night, float, banana leaves, goddess of water etc.
คำถาม

What do you see?
Are you remember  it?
What do you know about Festival?
เครื่องมือคิด
Brain Strom ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ดู
Wall Thinking บอร์ดชิ้นงาน
Ming Mapping สิ่งที่รู้แล้ว  
Show and Shareนำเสนอชิ้นงาน 
บรรยากาศ/สื่อ
วิดีโอ เกี่ยวกับ ประเพณีวัฒนธรรม ที่เป็นภาษาอังกฤษ
-- ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก 
ชง
ครูให้นักเรียนดู วิดีโอเกี่ยวกับประเพณีของไทย และกระตุ้นด้วยคำถาม 
 -What do you see on video? 
-นักเรียนคิดว่าเรื่องที่ดู น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไร
-ครูนำตัวอักษรภาษาอังกฤษ ของคำว่าFestival วางสลับที่กัน
-เปิดวิดีโออีกรอบเน้นตรงที่มีคำFestival  
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมสนทนากัน ถึงสิ่งที่นักเรียนได้ดู และบอกสิ่งที่นักเรียนเห็นคนละ 1อย่าง โดยไม่ซ้ำกัน
-นักเรียนแสดงความคิดเห็น และบอกชื่อที่ได้จากการประสมคำ 
สรุป
ใช้
-ครูและนักเรียนอ่านออกเสียง Phonic  ของคำว่า Festival
  และคำอื่นๆที่ได้จากการดู
นำเสนอ และติดชิ้นงาน  
ชิ้นงาน  
ภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม 
-Mind mappingสิ่งที่รู้แล้ว 
คำศัพจากการมอบหมาย ในรูปแบบCard and Chard
ภาระงาน 

เขียนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
 - มอบหมาย
 ค้นคว้าและหาความหมายของคำว่าFestival และมีอะไรบ้าง 
ความรู้
-นักเรียนสามารถให้ข้อมูลจากเรื่องที่ได้ดูและระบุชื่อและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและแนะนำให้ผู้อื่นรู้ได้
 -อ่านออกเสียงตัวอักษรและสะกดคำจากเรื่องที่ดูได้
ทักษะ
-ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดูได้ 
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ดูผ่านชิ้นงานในรูปแบบต่างได้ เช่น การวาดภาพ 
มีความมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
- ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีตเรียบร้อย
5
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Calendar/
 Years, Months, Weeks,
Days, Date
คำถาม
What day is today?
เครื่องมือคิด
Key Question
Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
วัสดุ อุปกรณ์
http://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw
http://www.youtube.com/watch?v=N5bEbgBBAyU
- ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทาย Good morning, class. How is it going? สุ่มถามนักเรียน ประมาณ 3-6 คน
ให้พี่บอกคำที่ได้ค้นคว้ามา ที่ละคน
รวบรวมCard คำ จากพี่ที่ส่งหลังจากที่ได้ไปค้นคว้ามา
ครูกระตุ้นด้วยการฟังและร้องเพลง ลอยกระทง
http://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw
http://www.youtube.com/watch?v=N5bEbgBBAyU 
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอคำที่ได้ค้นคว้ามาที่ละคน พร้อมรวบรวมคำที่เหมือนกันและต่างกัน
และครูและนักเรียนร่วมกันบอกคำที่พี่ จากการฟังเพลง
ใช้
บอกคำที่ได้จากการฟัง
ชิ้นงาน
วาดภาพคำศัพท์(วันลอยกระทง)
ภาระงาน 
 ครูและนักเรียนร่วมกันบอกสิ่งที่ได้ฟังและคำจากเพลง
ความรู้
นักเรียนสามารถฟังและบอกสิ่งที่ได้ยินและบอกให้ผู้อื่นรับรู้ได้ได้ 


ทักษะ
- นักเรียนมีความมั่นใจกล้านำเสนอชิ้นงานของตนเอง
- สามารถทำความสะอาด เก็บวัสดุอุปกรณ์หลังจากการทำงานได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมทำงานเสร็จทันเวลาและมีการวางแผนการทำงานตามขั้นตอน 
- ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูดหรือแสดงความคิดเห็น
- ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีตเรียบร้อย
5
Day3
เนื้อหา/โจทย์
Loi Krathong Day
คำถาม
What day is today?
What do you do  in Loi Krathong day?
What do you see in Loi Krathong Day?
How about that ?
เครื่องมือคิด
Key Question บอกสิ่งที่ได้จากการดู
Brainstorm
Mind  Mapping
- Show and Share นำเสนอคำศัพท์และชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-สร้างบรรยากาศในห้อง ด้วยการตกแต่ง จากส่วนประกอบของการทำกระทง
-บัตรคำ
-คลิปวิดีโอเรื่อง http://www.youtube.com/watch?v=DhoJ_EALwNE--- ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
 - ครูทักทายและกระตุ้นด้วยคำถาม
What day is today?
Are you like today? Why?
(http://www.youtube.com/watch?v=DhoJ_EALwNE://)
How about that ?
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
เราจะทำอย่างไร เพื่อที่จะสร้างสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับวันดังกล่าว
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุย สนทนาและแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ดู  และชื่อของเรื่องและเห็นอะไรบ้าง โดยทำเป็น Mind Mapping  สรุปความเข้าใจกับเรื่องที่ดู 
เขียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวันลอยกระทง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการสร้างสัญลักษณ์ ของวันดังกล่าว (งานคู่ ชายหญิง)
ใช้
- นำเสนอMind Mapping
- วางแผนการสร้างสัญลักษณ์ของวันลอยกระทง
ชิ้นงาน
Mind Mapping
Chard ขั้นตอนการทำสัญลักษณ์
ภาระงาน
-  นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ดูและสรุปออกมในรูปแบบของMind Mapping
-นักเรียนร่วมกันวางแผนการทำสัญลักษณ์ของวันดังกล่าว
5
Day4
เนื้อหา/โจทย์
Loi Krathong Day
คำถาม
What do you in Loi? KraThong
-How to make Krathong?
เครื่องมือคิด
- Key Question แนะนำตนเอง
Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
Wall thinking ติดชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-เพลง Loi Krathong (Thai Version)
อุปกรณ์ในการทำ Module
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
 - ครูทักทายนักเรียน
Good morning class?
How are you today?
What date is today?
ครูให้พี่แต่ละคนเตรียมอุปกรณ์ ครูกระตุ้นด้วยการเปิดวิดีโอการฟ้อนรำวันลอยกระทง
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทำงานและตกแต่งชิ่นงานให้สวยงาม
ใช้
นำเสนอในรูปแบบต่าง เช่น
การรำวง ฟ้อนรำ ประกอบเพลง
ชิ้นงาน 
- สรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนในสัปดาห์นี้
-Module วันลอยกระทง
ภาระงาน
สร้างสัญลักษณ์ของวันลอยกระทง
ความรู้
นักเรียนสามารุถอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำModule 
ทักษะ
นักเรียนสามารถนำเสนอชิ้นงานด้วยความมั่นใจ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน
- นักเรียนสามารถเขียนและพูดอธิบายจากชิ้นงานของตนเองให้ครูและเพื่อนได้ 
คุณลักษณะ
ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
มีความเคารพซึ่งกันและกัน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
- ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีตเรียบร้อย
และมีความใจในการนำเสนอ


Lesson plan Topic; Fruits and Vegetables Primary 3 Week ระหว่างวันที่ 23-27  พฤศจิกายน 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับผัก/ผลไม้ง่ายๆในชีวิตประจำวันได้

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
2
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Fruits words:
kiwi, banana, Chinese pear, longan, sapodilla, strawberry, apple, watermelon, coconut, mango etc.
คำถาม
What sound is it?
What did you see?
Did you ever try a ………..?
What is this/ that?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad และอุปกรณ์  What sound is it ?
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์  Fruits and Vegetables 
www.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับผลไม้   https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
(Fruits’ song)
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น
What did you see?
What is this/that?
Have you are eaten…..?(Fruits)
เชื่อม
ครูมีกล่องปริศนา ที่ข้างในประกอบด้วยผลไม้จริง พร้อมทั้งบัตรคำเป็นภาษาอังกฤษ
ครูกระตุ้นโดยใช้คำถาม
Do you know?
What is in this box, you have to guess it?
 - ครูขออาสาสมัครมาหยิบสิ่งของที่อยู่ในกล่องแล้วให้นักเรียนลองทายว่าเป็นผลไม้อะไร
What is this/that?
This is a cherry.
That is a cherry.
- ครูใช้ I-pad ในการหัดออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม

ใช้
ครูให้นักเรียนจับคู่หลังจากนั้นครูแจกภาพผลไม้ให้นักเรียนคู่ละ ภาพแล้วลองสนทนาตามรูปแบบที่ครูกำหนดให้คู่ละ 5 นาที เช่น
Student A: What is this?
Student B: This is a guava.
Student B: What is this?
Student A: This is a pineapple.
(นักเรียนสลับกันเป็นทั้งคนถามและคนตอบ)
***หมายเหตุ การบ้านครูให้นักเรียนเตรียมผลไม้ที่ที่ชอบมาคน อย่าง (วันอังคาร)
ชิ้นงาน 
เขียนบทสนทนาลงในสมุดและวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับผลไม้ง่ายๆได้ 10 ชนิด
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Fruits words:
kiwi, banana, Chinese pear, longan, sapodilla, strawberry, apple, watermelon, coconut, mango etc คำถาม
Did you ever  try ………..?
Do you like ………….?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ชื่อผลไม้ของจริง
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad และอุปกรณ์
บัตรภาพคำศัพท์  Fruits
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับผลไม้  
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
What did you hear from this song?

Do you like Broccoli Ice Cream?

เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาตอบคำถามเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม นำผลไม้ที่เตรียมมาวางไว้ข้างหน้าของตัวเอง หลังจากนั้นครูละนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับผลไม้ที่เตรียมมา เช่น
This is dragon fruit.
This is guava.
This is tamarind.
โดยให้นักเรียนนำเสนอให้ครบทุกคน
- หลังจากที่นำเสนอเสร็จ ครูให้นักเรียนนำผลไม้มารวมกันที่ตะกร้าที่ครูเตรียมไว้ให้ (ทั้งใกล้และไกลเพื่อเชื่อมโยงกับเรื่องของ This/That)
ครูแนะนำอุปกรณ์ (มีด/ เขียง/ จาน เป็นภาษาอังกฤษ)
ครูสาธิตการหั่นผลไม้พร้อมกับพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ เช่น
This is a banana.
I will cut it.
Did you ever try bananas?
ครูเชิญชวนให้นักเรียนลองชิมผลไม้แล้วใช้คำถาม
Do you like a banana?
Yes, I do.
No, I don’t.
ใช้
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงในการใช้ I-pad พร้อมกัน
- นักเรียนจับคู่ คนใช้ I-pad สนการสนทนา
Do you like…..?(fruits)
Yes, I do.
No, I don’t.
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูใช้ประโยคคำถาม
Do you like…….?(Fruits) นักเรียนตอบคำถามโดยบอกผลไม้ที่ตัวเองชอบและนักเรียนนำ I-pad มาคืนครู
นักเรียนเขียนประโยคที่บอกความชอบเกี่ยวกับผลไม้ง่ายๆลงในสมุดของนักเรียน
ชิ้นงาน 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการชอบไม่ชอบผลไม้ลงในสมุด
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้
ความรู้
สนทนา ตอบคำถามเกี่ยวกับผลไม้ที่ชอบโดยใช้ Yes/No Question
Do you like…..?(fruits)
Yes, I do.
No, I don’t.
ทักษะ
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีความมั่นใจในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
- สามารถใช้ I-pad ในการสนทนาได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
Day3
เนื้อหา/โจทย์:
cabbage, cucumber, garlic, tomato, chili, onion, lime, carrot
คำถาม
What is this/that?
Do you like……?
What is your favorite….?
(vegetables)
What did you hear from this song?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- คลิปเพลงจาก YouTube  
บัตรภาพคำศัพท์  vegetables   words
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HnTDYIKeHag
(Vegetables’ song)

เชื่อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้น
What did you hear from this song?
ครูนำบัตรคำศัพท์เกี่ยวกับผัก วางไว้ตรงกลางห้อง
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และกลุ่มจะได้เล่นเกม Jigsaw ทายภาพคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้กลุ่มละ ภาพ พอต่อ Jigsaw เสร็จตัวแทนของแต่ละกลุ่มจะต้องวิ่งไปตามหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่ครูเตรียมไว้กลางห้องให้ถูกต้อง
ครูเปิดภาพ Vegetable จาก iPad ให้นักเรียนดู  (ใช้เชื่อมต่อกับ TV) ฟังและออกเสียงตามอีกครั้งเพื่อทบทวน
ใช้
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของแต่ละกลุ่มโดยใช้ประโยคง่ายๆ
This is a broccoli.
This is an onion.
นักเรียนทำชิ้นงานจับคู่ภาพและคำศัพท์
ชิ้นงาน 
- แต่งประโยคจากรูปภาพ Jigsaw game
คนละ ประโยคพร้อมวาดภาพประกอบ
- ทำชิ้นงานจับคู่ภาพกับคำศัพท์
 ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม การร้องเพลง
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟังและอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคง่ายๆใกล้ตัวเกี่ยวกับชื่อผักและผลไม้ง่ายได้ ชนิด
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับความชอบเรื่องผักได้โดยใช้ประโยคง่ายๆ
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
Day4
เนื้อหา/โจทย์
Cabbage, broccoli, cucumber, lettuce, asparagus, onion
คำถาม
What is this/that?
Do you like…..?
What is your favorite vegetable?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- คลิปเพลงจาก YouTube  
สื่อ ipad
- WorksheetCircle and paint the fruits and veggies you have eaten this week!
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดภาพ Vegetable จาก iPad ให้นักเรียนดู  (ใช้เชื่อมต่อกับ TV) ฟังและทบทวนคำศัพท์
เชื่อม
-  นักเรียนทำ WorksheetCircle and paint the fruits and veggies you have eaten this week!
ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วเลือกระบายสีผักที่ตัวเองเคยกินในสัปดาห์นี้มา อย่าง
- หลังจากนั้นให้เขียนชื่อตัวเองไว้ด้านบนของรูปภาพผักนั้นๆ และแต่งประโยคง่ายๆเกี่ยวกับการกินผัก เช่น
Ice eats cucumber. (Ice ชื่อนักเรียน)
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
ใช้
-  นักเรียนทำ  word search คำศัพท์เกี่ยวกับผัก
ชิ้นงาน 
ค้นหาคำศัพท์จากWord search
ระบายสีภาพและแต่งประโยคผักที่นักเรียนเคยกินมาแล้ว
แต่งประโยค ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผักที่ตัวเองชอบจากกิจกรรม “ Circle and paint the fruits and veggies you have eaten this week!
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการ
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามใน Worksheet ได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย

ภาษาอังกฤษป.2
วันจันทร์
สัปดาห์นี้พี่ป.2 เรียนเรื่อง Fruits and Vegestables ครูเปิดเพลง Fruits Song หลังจากดูเสร็จครูกระตุ้นด้วยคำถาม What do you see in this song? Do you know about this fruits?
หลังจากนั้นครูจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเล่นเกมทายผลไม้เพื่อสร้างแรงก่อนโดยครูให้อาสาอาสมัครมาจับผลไม้ แล้วใบ้ให้เพื่อนทายว่าเป็นผลไม้อะไร เช่น Watermelon มีสีแดงๆ มีรสชาติหวาน มีเปลือกสีเขียว เป็นต้น เกมนี้พี่ต่างก็ตื่นเต้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ หลังจากนั้นก็เรียนรู้คำศัพท์ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เป็นของจริง

วันจันทร์ เรียนเรื่องของ Fruits ผ่านสื่อของจริง ผลไม้จริงๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน
เรียนรู้ผ่านเพลง Fruits Song


Fruits Song


พี่ป.2 ฟังอย่างตั้งใจ


Application from I-Pad 


วันอังคาร
วันนี้พี่ได้ทบทวนและเรียนรู้คำศัพป์ใหม่เกี่ยวกับผลไม้ ผ่านสื่อผลไม้ของจริง ทุกคนได้สนทนาโดยใช้ประโยคการถามตอบง่ายๆ เช่น
Do you like apple?             
Yes, I do. No, I don’t.
Do you like apple?             
Yes, I like apple. No, I don’t like apple.
และหลังจากนั้นครูก็ได้ให้พี่มีโอกาสลองชิมผลไม้จริงๆค่ะ

เกม ทายผลไม้


What is this? (In this box)This is an orange.


This is Chinese pear.


This is a mango.

วันพุธ
วันนี้พี่ๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผักเพิ่ม จากการเล่นเกม Jigsaw คำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์ผัก หลังจากนั้นพี่ไดเรียนรู้การออกเสียง Phonic ของคำศัพท์ผัก โดยออกเสียงง่ายๆ เช่น Apple แอะ เพอะ เพอะ เลอะ เอะ เป็นต้น หลังจากนั้นก็ทำแบบฝึกหัด Word search เพื่อเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์

วันพุธ
พี่ๆได้เรียนรู้คำศัพท์ เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับผักจากเกมการต่อ Jigsaw


ฝึกสนทนาง่ายๆ Do you like carrot? Yes, I like carrot.

Play Jigsaw Game
Play Jigsaw Game

Write vocabularies on the broad.

วันพฤหัสบดี
วันสุดท้ายของสัปดาห์ พี่ๆป.2 ได้ทำ Flash Card เกี่ยวกับคำศัพท์ผลไม้ โดยพี่แต่ละคนจะได้คำศัพท์ที่ครูกำหนดให้ไม่เหมือนกัน ทุกคนจะได้วาดภาพระบายสี ซ่งเด็กๆชอบกิจกรรมแบบนี้ค่ะ


วันพฤหัสบดี ทำ Flash Card เกี่ยวกับคำศัพท์ผลไม้ (Fruits)
 


 

ตัวอย่างชิ้นงาน
คำศัพท์ผลไม้
ผลงานพี่อิม

ผลงานพี่หยิน
วาดภาพผลไม้ที่ชอบ
ผลงานพี่เมษา

ผลงานพี่ใบตอง
ผลงานพี่ภูมิ

ผลงานพี่ปุ๊ปปั๊ป


ภาษาอังกฤษป.3
วันจันทร์
สัปดาห์นี้พี่ป.3 เรียนเรื่อง Fruits and Vegestables ครูจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเล่นเกมทายผลไม้เพื่อสร้างแรงก่อนโดยครูให้อาสาอาสมัครมาจับผลไม้ แล้วใบ้ให้เพื่อนทายว่าเป็นผลไม้อะไร เช่น Watermelon มีสีแดงๆ มีรสชาติหวาน มีเปลือกสีเขียว เป็นต้น เกมนี้พี่ต่างก็ตื่นเต้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ หลังจากนั้นก็เรียนรู้คำศัพท์ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เป็นของจริง


เรียนเรื่อง Fruits จากสื่อจริง

What do you see?


เกมทายชื่อผลไม้ครูอุ้มนั่งคุยกับนักเรียนกลุ่มพิเศษ คือพี่ๆจะต้องท่องคำศัพท์ให้ได้ก่อนที่จะทำงาน

วันอังคาร
วันนี้พี่ได้ทบทวนและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับผลไม้ ผ่านสื่อผลไม้ของจริง ทุกคนได้สนทนาโดยใช้ประโยคการถามตอบง่ายๆ เช่น
Do you like apple?             
Yes, I do. No, I don’t.
Do you like apple?             
Yes, I like apple. No, I don’t like apple.
และหลังจากนั้นครูก็ได้ให้พี่มีโอกาสลองชิมผลไม้จริงๆค่ะ

วันอังคาร ครูสอนเรื่องผลไม้ต่อ วันนี้พี่ๆได้เรียนรู้การสนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆกับครู
เช่น What is your favorite food?
       What fruits do you want to eat?
 
 


 

วันพุธ
วันนี้พี่ๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผักเพิ่ม จากการเล่นเกม Jigsaw คำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์ผัก หลังจากนั้นพี่ไดเรียนรู้การออกเสียง Phonic ของคำศัพท์ผัก โดยออกเสียงง่ายๆ เช่น Apple แอะ เพอะ เพอะ เลอะ เอะ เป็นต้น หลังจากนั้นก็ทำแบบฝึกหัด Word search เพื่อเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์

วันพุธ
พี่ๆได้เรียนรู้คำศัพท์ เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับผักจากเกมการต่อ Jigsaw


 
 


 


วันพฤหัสบดี
วันสุดท้ายของสัปดาห์ พี่ๆป.2 ได้ทำ Flash Card เกี่ยวกับคำศัพท์ผลไม้ โดยพี่แต่ละคนจะได้คำศัพท์ที่ครูกำหนดให้ไม่เหมือนกัน ทุกคนจะได้วาดภาพระบายสี ซ่งเด็กๆชอบกิจกรรมแบบนี้ค่ะ

วันพฤหัสบดี
วันนี้พี่ได้เล่นเกมทายผลไม้จากภาพ และได้ทำ Flash Card เกี่ยวกับ Fruits and Vegetable

Fruits and Vegetable Game


My students very excited


Write vocabulary on the whiteboard.


Draw and paint the picture.


 ตัวอย่างชิ้นงาน


 Application ที่ใช้ร่วมจาก I-Pad

ภาพรวมพี่ป.2
ภาษาไทยป.2 สัปดาห์นี้เรียนเรื่องของคำราชาศัพท์ โดยครูแป้งสร้างแรงโดยการให้พี่ป.2 ดูละครเรื่อง สังข์ทองก่อนแล้วจากนั้นก็เรียนเกี่ยวกับคำราชาศัพท์แบบต่าง พี่ได้ทำบัตรคำราชาศัพท์เป็นของตัวเอง หลังจากนั้นก็มีการแยกหมวดหมู่ของคำราขาศัพท์ตามความเข้าใจของพี่ๆ


แยกหมวดหมูคำราชาศัพท์


ดูสังข์ทอง


วิชาดนตรี
สัปดาห์นี้พี่ป.2 เรียนเพลง ไก่ พี่ๆก็ได้หัดท่องโน้ตเพลงก่อน และหัดร้องเพลงไปพร้อมกัน
ไก่ ไก่ ไก่ ไก่ตัวเล็ก ตัวใหญ่
ชวนกันไปท่องเที่ยวหากิน


ร้องเพลงไก่


หัดท่องโน๊ตเพลงไก่

วิชาการคิด :
 สัปดาห์นี้ในวิชาการคิดครูแป้งให้พี่ป.2ออกแบบเกมบันไดงู พี่ๆได้ทำและออกแบบตาราง ออกแบบกติกา วิธีการเล่นด้วยตัวเองและที่สำคัญคัญที่สุดคือ พี่ป.2 ได้เล่นเกมที่ตัวเองได้ทำเอง

ออกแบบเกมบันไดงู

ออกแบบเกมบันไดงู

ออกแบบเกมบันไดงู

ออกแบบเกมบันไดงู

วิชาบูรณการณ์
(กล่องของเล่นวิเศษ): สำหรับวิชาบูรณการของพี่ปอ 2 สัปดาห์นี้พี่ป.2 ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ม้าก้านกล้วย ลูกยาง กระบอกโพละ เป็นต้น ในวันอังคารพี่ป.2 จะได้ทำของเล่นที่ทำจากไม้ไผ่ เช่น ขาโถกเถก กำหมุน เป็นต้น  ในวันอังคารพี่ๆป.2 ได้เรียนรู้วิธีการทำปลาตะเพียนและนกจากใบมะพร้าวโดยสัปดาห์นี้ผู้ปกครองอาสาคือ คุณแม่พี่ปุ๊ปปั๊ป คุณแม่พี่อริส คุณพ่อพี่ปลายเล็กและคุณป้าพี่ออยค่ะ


คุณแม่มาสอนทำนกจากก้านมะพร้าว

พี่อองฟรองทำปลาตะเพียน

ผลงานพี่ป.2

พี่เมฆตั้งใจสานตะกร้อ

Body Scanกิจกรรมบอดี้แสกนของพี่ป.2 ครูแป้งและครูอุ้มจะเล่าเรื่องราว โดยมีนิทาน เรื่องเล่าที่ทำให้เด็กๆจินตนาการตาม เล่าให้ฟังในช่วงที่ทำบอดี้แสกน เช่น นิทานล้านบรรทัด ตอน กบ เขียด อ่งอ่าง คางคก
กีฬา
วันพุธพี่ป.2 ได้ทำกิจกรรมการเดินขาโถกเถกเพื่อให้สอดคล้องในรายวิชาบูรณการณ์ของพี่ป.2
วันห่อข้าวของพี่ป.2 


กิจกรรมชุมนุม
สัปดาห์นี้พี่ป.2-3 ได้ทดลอง ลูกโป่งพิศวง ซึ่งเป้าหมายของการทดลองนี้คือ แรงดันอากาศของสถานที่สองสถานที่ที่มีความต่างกัน และการเคลื่อนย้ายอากาศภายในและอากาศภายนอกจากการทดลอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น