Week2

Lesson plan Topic; Sports Primary 2 Week ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆในชีวิตประจำวันได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
2
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Sport words:
Football, volleyball, basketball, chair ball, badminton, karate, sumo, Thai boxing and swimming etc.

คำถาม

Do you play football?
Do you play Thai boxing?
Do you play chair ball?
What is this/ that?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad และอุปกรณ์  What sound is it ?
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์  Fruits and Vegetables 
www.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ชง
ครูถือลูกฟุตบอลและลูกบาสเกตบอลแล้วครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น
What did you see?
What is this(ให้นักเรียนดูอุปกรณ์การเล่นกีฬา เช่น ลูกแบดมินตัน)
Do you play football?
Do you play Thai boxing?
Do you play chair ball?
เชื่อม
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้ชุดภาพกับคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬากลุ่มละ ชุด เช่น
ฟุตบอล = football
ว่ายน้ำ = swimming
- แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง
นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาพร้อมกันออกเสียง   สะกดคำและบอกความหมายของคำศัพท์ไปพร้อมๆกัน

ใช้
นักเรียนทำ  word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ชิ้นงาน 
word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา

ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับกีฬา คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Sport words:
football, volleyball, basketball, chair ball, badminton, flag racing, close the eyes hit the pot etc.
.คำถาม
Do you play chair ball?
What is this/ that?
What are you doing?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ชื่อผลไม้ของจริง
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพคำศัพท์ Sport
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับนักฟุตบอลทีม Buriram UTD https://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxkY
เชื่อม
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
Do you know this football player?
- ครูก็เล่าเกี่ยวกับทีมฟุตบอลของบุรีรัมย์ให้นักเรียนฟังพอสังเขปแล้วใช้คำถามกระตุ้น และเป็นการฝึกทักษะการฟังไปด้วย
Suchao Nutnum is football player of  Buriram UTD.
Have you ever been to I-moblie Stadium?
Do you play chair ball?
Do you like to play basketball?
- ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยที่ครูจะมีกล่องกระดาษที่บรรจุชื่อและภาพของกีฬาต่างๆอยู่ในนั้น
- ครูจะเปิดเพลงภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆ โดยสมาชิกในวงจะต้องส่งกล่องนั้นไปให้เพื่อนคนที่นั่งอยู่ข้างๆจนกว่าเพลงจะหมด
- หลังจากที่เพลงจบถ้ากล่องอยู่ที่ใคร นักเรียนจะต้องจับฉลากภาพข้นมา ภาพพร้อมทั้งออกเสียงและบอกความหมายของภาพนั้นๆให้เพื่อนในห้องออกสียงตาม
- เพื่อนก็จะถามโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น
What are you doing?
I am playing football.
I am playing volleyball.
โดยให้นักเรียนนำเสนอให้ครบทุกคน
ใช้
- ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง What are you doing?
ชิ้นงาน 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการเล่นกีฬาต่างได้
นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง What are  you doing?
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับกีฬาโดยใช้ประโยคง่ายๆ
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้
ความรู้
สนทนา ตอบคำถามเกี่ยวกับการเล่นกีฬาต่างๆ
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
- มีความมั่นใจในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
Day3
เนื้อหา/โจทย์:
Football, volleyball, basketball, chair ball, badminton, karate, sumo, Thai boxing and swimming etc.
คำถาม
What is this/that?
Do you like……?
What is your favorite….?
(vegetables)
What did you hear from this song?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- ป้ายการ์ตูนที่แสดงอารมณ์ ดีใจ เศร้า และ สนุกสนาน 
ตาราง Bingo
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
How do you feel today?
ครูโชว์หน้าการ์ตูนเป็นรูปความรู้สึกต่าง เช่น happy: มีความสุข sad: เศร้า, funny: สนุกสนาน
-นักเรียนบอกความรู้สึกของตัวเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง เช่น I am happy. เป็นต้น
เชื่อม
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับเกี่ยวกับกีฬาอีกครั้งหนึ่ง
- ครูโชว์ภาพกีฬาแต่ละประเภท แล้วให้นักเรียนสะกดคำ อ่านออกเสียง  และบอกความหมาย
ครูให้นักเรียนเล่นเกม Bingo คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา โดยครูสร้างข้อตกลงก่อนเล่นเกม
- ครูแจกตาราง  Bingo ให้นักเรียนแล้วครูให้นักเรียนเขียนชื่อคำศัพท์กีฬาลงไปในช่องตาราง ตาราง  Bingo  ให้ครบ
- ครูขออาสาสมัครเพื่อนในห้องมาจับฉลากที่ครูเตรียมไว้ให้ (ฉลากคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา)
- ถ้าเพื่อนจับฉลากได้คำศัพท์คำไหน นักเรียนจะต้องกากบาทลงในช่องคำศัพท์นั้น ถ้าใครกากบาทได้ครบตามที่ครบกำหนดก็จะเป็นผู้ชนะในเกม
ตัวอย่างการ Bingo


ใช้
นักเรียนเขียนประโยคง่ายเกี่ยวกับกีฬาลงในสมุดพร้อมวาดภาพและระบายสี เช่น
I like to play volleyball.
I like to go swimming.
I like to do sumo.
***ครูเน้นเรื่องของการใช้ verb: play, do, go ให้นักเรียนทราบว่าใช้แตกต่างกันอย่างไร
Play: กีฬาทั่วไป
Do: กีฬาที่เป็นศิลปะการต่อสู้
Go:กีฬาที่คำศัพท์ลงท้ายด้วย -ing
ชิ้นงาน 
- วาดภาพและเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬา
 ภาระงาน
- สังเกตเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาที่ตัวเองชอบ
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์บอกความหมายและเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาที่ตัวเองชอบ
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ verb: play, go, do ได้
 ทักษะ
- สามารถเขียนชื่อตำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาได้
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับความชอบเรื่องผักได้โดยใช้ประโยคง่ายๆ
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด

 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
Day4
เนื้อหา/โจทย์
Football Game words:
lid, paper cup, scissors, tape, ruler peas etc.

คำถาม

What is this/that?
What do you think about these? ( lid, paper cup, scissors, tape, ruler)
What are we going to do today?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- อุปกรณ์สำหรับทำ “Football Game”.
(ครูเป็นคนเตีรยมให้)
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
- ครูโชว์อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำ  Football Game ให้นักเรียนดูแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม
What is this?
What do you think about these? (โชว์อุปกรณ์ต่างๆให้นักเรียนดูทีละชิ้น)
What are we going to do today?
- นักเรียนแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง พร้อมกันทายว่าวันนี้ครูจะพาทำอะไร
เชื่อม
- ครูโชว์สนามฟุตบอลที่ครูทำจำลองขึ้นให้นักเรียนดู และใช้คำถาม
 Today, we will make “Football Game”.
Are you ready to create this football field?
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มโดยสร้างข้อตกในการทำกิจกรรมร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือออกแบบสนามฟุตบอลของกลุ่ม
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน

ใช้
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมจาก  football field ที่สร้างขึ้น โดยแต่ละกลุ่มจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม แข่งกันเป่าถั่ว (peas) ให้เข้าประตูให้ได้มากที่สุด ภายใน นาทีถ้ากลุ่มไหนทำประตูได้สูงสุดจะเป็นwinner ของเกมนี้ทันที
ชิ้นงาน 
Football field สำหรับเล่นเกมของแต่ละกลุ่ม
 ภาระงาน
สังเกตการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผักที่ตัวเองชอบจากกิจกรรม “ Circle and paint the fruits and veggies you have eaten this week!
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการ
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามใน Worksheet ได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
Lesson plan Topic; Sports Primary 3 Week ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆในชีวิตประจำวันได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
2
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Sport words:
Football, volleyball, basketball, chair ball, badminton, karate, sumo, Thai boxing and swimming etc.
คำถาม

Do you play football?
Do you play Thai boxing?
Do you play chair ball?
What is this/ that?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad และอุปกรณ์  What sound is it ?
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์  Fruits and Vegetables 
www.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ชง
ครูถือลูกฟุตบอลและลูกบาสเกตบอลแล้วครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น
What did you see?
What is this(ให้นักเรียนดูอุปกรณ์การเล่นกีฬา เช่น ลูกแบดมินตัน)
Do you play football?
Do you play Thai boxing?
Do you play chair ball?
เชื่อม
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้ชุดภาพกับคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬากลุ่มละ ชุด เช่น
ฟุตบอล = football
ว่ายน้ำ = swimming
- แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง
นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาพร้อมกันออกเสียง   สะกดคำและบอกความหมายของคำศัพท์ไปพร้อมๆกัน

ใช้
นักเรียนทำ  word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ชิ้นงาน 
word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับกีฬา คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Sport words:
football, volleyball, basketball, chair ball, badminton, flag racing, close the eyes hit the pot etc.
.คำถาม
Do you play chair ball?
What is this/ that?
What are you doing?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ชื่อผลไม้ของจริง
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพคำศัพท์ Sport
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับนักฟุตบอลทีม Buriram UTD https://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxkY
เชื่อม
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
Do you know this football player?
- ครูก็เล่าเกี่ยวกับทีมฟุตบอลของบุรีรัมย์ให้นักเรียนฟังพอสังเขปแล้วใช้คำถามกระตุ้น และเป็นการฝึกทักษะการฟังไปด้วย
Suchao Nutnum is football player of  Buriram UTD.
Have you ever been to I-moblie Stadium?
Do you play chair ball?
Do you like to play basketball?
- ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยที่ครูจะมีกล่องกระดาษที่บรรจุชื่อและภาพของกีฬาต่างๆอยู่ในนั้น
- ครูจะเปิดเพลงภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆ โดยสมาชิกในวงจะต้องส่งกล่องนั้นไปให้เพื่อนคนที่นั่งอยู่ข้างๆจนกว่าเพลงจะหมด
- หลังจากที่เพลงจบถ้ากล่องอยู่ที่ใคร นักเรียนจะต้องจับฉลากภาพข้นมา ภาพพร้อมทั้งออกเสียงและบอกความหมายของภาพนั้นๆให้เพื่อนในห้องออกสียงตาม
- เพื่อนก็จะถามโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น
What are you doing?
I am playing football.
I am playing volleyball.
โดยให้นักเรียนนำเสนอให้ครบทุกคน
ใช้
- ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง What are you doing?
ชิ้นงาน 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการเล่นกีฬาต่างได้
นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง What are  you doing?
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับกีฬาโดยใช้ประโยคง่ายๆ
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้
ความรู้
สนทนา ตอบคำถามเกี่ยวกับการเล่นกีฬาต่างๆ
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
- มีความมั่นใจในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
Day3
เนื้อหา/โจทย์:
Football, volleyball, basketball, chair ball, badminton, karate, sumo, Thai boxing and swimming etc.
คำถาม
What is this/that?
Do you like……?
What is your favorite….?
(vegetables)
What did you hear from this song?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- ป้ายการ์ตูนที่แสดงอารมณ์ ดีใจ เศร้า และ สนุกสนาน 
ตาราง Bingo
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
How do you feel today?
ครูโชว์หน้าการ์ตูนเป็นรูปความรู้สึกต่าง เช่น happy: มีความสุข sad: เศร้า, funny: สนุกสนาน
-นักเรียนบอกความรู้สึกของตัวเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง เช่น I am happy. เป็นต้น
เชื่อม
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับเกี่ยวกับกีฬาอีกครั้งหนึ่ง
- ครูโชว์ภาพกีฬาแต่ละประเภท แล้วให้นักเรียนสะกดคำ อ่านออกเสียง  และบอกความหมาย
ครูให้นักเรียนเล่นเกม Bingo คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา โดยครูสร้างข้อตกลงก่อนเล่นเกม
- ครูแจกตาราง  Bingo ให้นักเรียนแล้วครูให้นักเรียนเขียนชื่อคำศัพท์กีฬาลงไปในช่องตาราง ตาราง  Bingo  ให้ครบ
- ครูขออาสาสมัครเพื่อนในห้องมาจับฉลากที่ครูเตรียมไว้ให้ (ฉลากคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา)
- ถ้าเพื่อนจับฉลากได้คำศัพท์คำไหน นักเรียนจะต้องกากบาทลงในช่องคำศัพท์นั้น ถ้าใครกากบาทได้ครบตามที่ครบกำหนดก็จะเป็นผู้ชนะในเกม
ใช้
นักเรียนเขียนประโยคง่ายเกี่ยวกับกีฬาลงในสมุดพร้อมวาดภาพและระบายสี เช่น
I like to play volleyball.
I like to go swimming.
I like to do sumo.
***ครูเน้นเรื่องของการใช้ verb: play, do, go ให้นักเรียนทราบว่าใช้แตกต่างกันอย่างไร
Play: กีฬาทั่วไป
Do: กีฬาที่เป็นศิลปะการต่อสู้
Go:กีฬาที่คำศัพท์ลงท้ายด้วย -ing
ชิ้นงาน 
- วาดภาพและเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬา
 ภาระงาน
- สังเกตเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาที่ตัวเองชอบ
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์บอกความหมายและเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาที่ตัวเองชอบ
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ verb: play, go, do ได้
 ทักษะ
- สามารถเขียนชื่อตำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาได้
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับความชอบเรื่องผักได้โดยใช้ประโยคง่ายๆ
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด

 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
Day4
เนื้อหา/โจทย์
Football Game words:
lid, paper cup, scissors, tape, ruler peas etc.
คำถาม

What is this/that?
What do you think about these? ( lid, paper cup, scissors, tape, ruler)
What are we going to do today?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- อุปกรณ์สำหรับทำ “Football Game”.
(ครูเป็นคนเตีรยมให้)
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
- ครูโชว์อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำ  Football Game ให้นักเรียนดูแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม
What is this?
What do you think about these? (โชว์อุปกรณ์ต่างๆให้นักเรียนดูทีละชิ้น)
What are we going to do today?
- นักเรียนแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง พร้อมกันทายว่าวันนี้ครูจะพาทำอะไร
เชื่อม
- ครูโชว์สนามฟุตบอลที่ครูทำจำลองขึ้นให้นักเรียนดู และใช้คำถาม
 Today, we will make “Football Game”.
Are you ready to create this football field?
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มโดยสร้างข้อตกในการทำกิจกรรมร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือออกแบบสนามฟุตบอลของกลุ่ม
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน


ใช้
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมจาก  football field ที่สร้างขึ้น โดยแต่ละกลุ่มจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม แข่งกันเป่าถั่ว (peas) ให้เข้าประตูให้ได้มากที่สุด ภายใน นาทีถ้ากลุ่มไหนทำประตูได้สูงสุดจะเป็นwinner ของเกมนี้ทันที
ชิ้นงาน 
Football field สำหรับเล่นเกมของแต่ละกลุ่ม
 ภาระงาน
สังเกตการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผักที่ตัวเองชอบจากกิจกรรม “ Circle and paint the fruits and veggies you have eaten this week!
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการ
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามใน Worksheet ได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
ภาษาอังกฤษป.2
สัปดาห์นี้พี่ป.2 เรียนรู้เรื่องกีฬา คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาง่ายๆ โดยครูจะใช้การออกเสียงและฟังเสียงจาก I-pad (การฟังและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา) โดยเห็นพี่ๆหลายคนให้ความสนใจ พยายามที่จะเลียนเสียงให้เหมือนกับเสียง I-pad
วันจันทร์
ครูเริ่มต้นโดยการเอาลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอลมาสร้างแรง กระตุ้นด้วยคำถามง่ายๆ
Do you know?
What is this?
Do you like to play football?
ครูก็พาเล่นเกมส่งลูกบอลไปรอบ พร้อมกับร้องเพลง ถ้าเพลงหยุดแล้วบอลอยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องออกมาหน้าชั้นเรียนและครูสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับกีฬาที่ชอบครูสร้างแรงโดยการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์กีฬาจริง
เล่นเกม "what is your favorite sport?"ครูอุ้ม: Hello, How are you?
พี่อริส:I'm ok.
ครูอุ้ม: What is your favorite sport?
พี่อริส:I like volleyball.ครูอุ้ม: Hello, Pee Pubpup.
พี่อริส:Hello Teacher Oum.
ครูอุ้ม: Do you like football.
พี่อริส:No, I don't like football. I like running.Application from I-pad


พี่ป.2 ออกเสียงคำศัพท์จาก I-pad

วันอังคาร
ครูเริ่มคาบเรียนโดยการเล่านิทาน The dreamed ให้พี่ๆฟังแล้วหลังจากนั้นก็ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาและทำแบบฝึกหัด จับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้องเพื่อเช็คความเข้าใจอธิบายงานก่อนที่จะทำแบบฝึกหัด


เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม


ครูเล่านิทาน The Dream

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของกีฬาต่างๆ เช่น เบสบอล


วันพุธ
ครูทบทวนคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาที่ใกล้ตัวพี่ๆแล้วก็พาทำกิจกรรม How to make football Soccer( ทำสนามฟุตบอลง่าย) โดยกิจกรรมนี้ทำเป็นกลุ่ม พี่แต่ละกลุ่มให้ความสนใจมาก เพราะชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้ว พี่เซนตั้งใจวาดภาพประกอบเป็นตัวหุ่นยนตร์กันดั้มอย่างตั้งใจ เห็นความตั้งใจของพี่ๆทุกคนค่ะ


กลุ่มพี่โอเปิ้ลตั้งใจทำสนามฟุตบอลจำลอง


คุณครูอุ้มอธบายถงขั้นตอนการทำสนามฟุตบอลจำลอง
พี่เมฆกับพี่โชคทำพื้นหลังของสนามอย่างตั้งใจพี่น้ำอุ่นกับสนามฟุตบอล

วันพฤหัสบดี
วันนี้พี่ป.2 ได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานคือ Football Soccer และเมื่อทำเสร็จก็ได้ทำการแข่งขันฟุตบอลของแต่ละกลุ่ม และหลังจากนั้นตัวแทนที่ชนะของแต่ละกลุ่มก็จะเวียนไปแข่งสนามของเพื่อน ภาพรวมกิจกรรมเด็กชอบมาก ตื่นเต้นกันใหญ่เวลาที่จะได้แข่งขันค่ะ
ภาษาอังกฤษพี่ป.2


เรียนรู้คำศัพท์จากเพลง Action Song


เรียนรู้คำศัพท์จากเพลง Action Song

Exercise 2: What's your favorite sports?

พี่แพรวา I like to play volleyball.

พี่เมษา I like to play football.


Exercise 3: Matching the picture with the word correctly.สนามฟุตบอลจำลองของพี่ๆ ป.2


สนามฟุตบอลจำลองของพี่ๆ ป.2 กลุ่มพี่แก้ม

สนามฟุตบอลจำลองของพี่ๆ ป.2 กลุ่มพี่แพรวาภาษาอังกฤษป.3
สัปดาห์นี้พี่ป.3 เรียนรู้เรื่องกีฬา คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาง่ายๆ โดยครูจะใช้การออกเสียงและฟังเสียงจาก I-pad (การฟังและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา) โดยเห็นพี่ๆหลายคนให้ความสนใจ พยายามที่จะเลียนเสียงให้เหมือนกับเสียง I-pad
วันจันทร์
ครูเริ่มต้นโดยการเอาลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอลมาสร้างแรง กระตุ้นด้วยคำถามง่ายๆ
Do you know?
What is this?
Do you like to play football?
หลังจากนั้นครูก็ให้นักเรียนหัดอ่านออกเสียงคำศัพท์จาก I-pad
ครูก็พาเล่นเกมส่งลูกบอลไปรอบ พร้อมกับร้องเพลง ถ้าเพลงหยุดแล้วบอลอยู่ที่ใครคนนั้นจะตอ้งออกมาหน้าชั้นเรียนและครูสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับกีฬาที่ชอบ

 

วันอังคาร
ครูเริ่มคาบเรียนโดยการให้นักเรียนร้องเพลง เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆจากการร้องเพลง เช่น elephant, chicken, big and small และหลังจากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มต่อภาพจิกซอร์ให้เป็นรูปกีฬาประเภทต่างๆ

พี่ป.3 ต่อจิกซอว์เกี่ยวกับกีฬา skiing 

พี่ป.3 ต่อจิกซอว์เกี่ยวกับกีฬา swimming 

ครูอุ้มอธิบายงาน

พี่เจมส์ทำแบบฝึกหัดอย่างตั้งใจ

วันพุธ
ครูทบทวนคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาที่ใกล้ตัวพี่ๆแล้วก็พาทำกิจกรรม How to make football Soccer( ทำสนามฟุตบอลง่าย) เริ่มที่ครูพาเรียนรู้วิธีการทำเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ แล้วแบ่งพี่ๆออกเป็นกลุ่ม พี่แต่ละกลุ่มให้ความสนใจมาก เพราะชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้ว พี่ผู้ชายบอกคุณครูเลยว่าอยากจะตั้งชื่อทีมและตอนที่ทำสนามฟุตบอลก็ตั้งใจทำมาก ให้ความสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการทำเส้นสนาม การทำป้ายคะแนน การทำสัญลักษณ์ของทีมอย่างธง ทุกคนเรียนอย่างมีความสุขค่ะ


เรียนรู้คำศัพท์การทำสนามฟุตบอลเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆครูโชว์ตัวอย่างสนามฟุตบอลจิ๋วให้นักเรียนดู

พี่ป.3 ช่วยกันทำสนามฟุตบอล


พี่ชินวาดภาพอย่างตั้งใจค่ะ


วันพฤหัสบดี
วันนี้พี่ป.3ได้เรียนรู้วิธีการทำ Football Soccer เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และครูก็ให้นักเรียนทำเป็นการ์ตูนช่อง How to make the football soccer เป็นภาษาอังกฤษ และก็มีการประชัน การแข่งขันฟุตบอล สร้างความสนุกสนานให้พี่ป.3เป็นอย่างมากค่ะ


 

ผลงานของกลุ่มพี่ต้นกล้า สนามฟุตบอลจำลอง


สนามฟุตบอลกลุ่มพี่ต้นกล้า
ผลงานพี่ๆป.3 ค่ะ

ภาพรวมพี่ป.2
วิชาภาษาไทยสัปดาห์นี้พี่ป.เรียนวิชาภาษาไทยจากวรรณกรรม เรื่องสั้นเรื่อง เตมิญะ (จากหนังสือ แม่เป็นปลา พ่อเป็นน้ำ) ได้แต่งนิทาน เกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าในตัวเองออกมาในรูปแบบของการ์ตูนช่องและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำสันธาน และ เพราะ แต่ เพราะฉะนั้นจึง ทั้ง....เพราะ....และให้นักเรียนแต่งประโยค

วิชาบูรณการณ์(กล่องของเล่นวิเศษ): สัปดาห์นี้ครูแป้งให้พี่ป.2เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น โดยสรุปออกมาเป็นภาพรวมของห้องเรียน และในบ่ายวันอังคารครูแป้งพาพี่ป.2 พับของเล่น (จับเป็นรูปกบ) จากกระดาษ และมีการแข่งขันกัน ว่ากบของใครจะกระโดดได้ไกลกว่ากัน
วันพุธกลางสัปดาห์พี่ป.2ได้ทำปฏิทินการเรียนรู้เรื่อง กลิ่งของเล่นวิเศษ โดยแบ่งหัวข้อช่วยกันทำและวันพฤหัสบดีครูแป้งเปิดการ์ตูนให้นักเรียนดูทำปฏิทินการเรียนรู้

จิตศึกษา: กิจกรรมจิตศึกษาสัปดาฆืนี้ก็ยังคงรูปแบบเดิม วันจันทร์วัสดุธรรมชาติ วันอังคารการเชื่อมโยงในรายวิชาอื่น วันพุธนี้เป็นกิจกรรมโยคะ วันพฤหัสบดีเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะจากศีน้ำ และวันศุกร์ก็เป็นการตีความจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียริ์ ตอนกำเนิดทศกัณฑ์

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
ศุกร์
   บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีวรรณกรรม “กำเนิดทศกัณฐ์”
ขั้นเตรียม:
1. Brain Gym
     - กระต่าย , กอหญ้า
     - กรรไกร
, ค้อน
2. แตะอวัยวะ
     - ศีรษะ
     - ไหล่
     - เอว
     - ขา

ขั้นกิจกรรม:
1.ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกำเนิดทศกัณฑ์
2.ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวรรณกรรม โดยครูตั้งคำถาม คิดอย่างไรกับวรรณกรรมที่ได้รับฟังและถ้าเป็นตัวเราจะทำอย่างไร ใครเห็นต่างจากเพื่อน อย่างไร
ขั้นจบ
 :
ครูกล่าวชื่นชม ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่มีความหมาย,ขอบคุณซึ่งกันและกันBody Scanกิจกรรมบอดี้แสกนของพี่ป.2 ครูแป้งจะเล่าเรื่องราว โดยมีนิทาน เรื่องเล่าที่ทำให้เด็กๆจินตนาการตาม เล่าให้ฟังในช่วงที่ทำบอดี้แสกน เช่น นกกระยาง เต่าภูมิใจ
 
กิจกรรม Body Scan พี่ป.2กีฬา
วันพุธพี่ป.2 ได้ทำกิจกรรมการวิ่งเพื่อทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและทดสอบไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่สำคัญมากกว่านั้นคือ การฝึกความอดทนค่ะ


พี่ป.2 เล่นกีฬาฝึกการทรงตัวกิจกรรมชุมนุม
สัปดาห์นี้พี่ป.2-3 ได้เขียนเป้าหมายและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุมแต่ละชุมนุม ชุมนุมดนตรี ศิลปะ กีฬา ทำอาหารและวิทยาศาสตร์คล้ายกับการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน

วิชาดนตรี
สัปดาห์นี้พี่ป.2 เรียนดนตรีจากครูแป้งและครูพอ เรียนเกี่ยวกับเพลง ช้าง เด็กๆได้เรียนรู้ตัวโน๊ตและฝึกเป่าเครื่องดนตรีเป็นบทเพลงช้างอย่างสนุกสนานค่ะ

 
ครูแป้งสอนตัวโน็ตพี่ป.2 เพลงช้าง


ครูพอสอนตัวโน็ตพี่ป.2 เพลงช้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น