Week3

Lesson plan Topic; Occupations Primary 2 Week 3 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับอาชีพ
ง่ายๆในชีวิตประจำวันได้                               


Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
3
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:
Teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ภาพที่ใช้ในการเล่นมายากล
PowerPoint คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- สมุดภาพเก็บสะสมคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเล่นเกม word order เช่น


T
E
A
C
H
E
R
ครู


ชง
ครูแสดงมายากลง่ายๆ เป็นการเปลี่ยนภาพจากภาพที่มีแค่ลายเส้น เปลี่ยนเป็นรูปภาพที่มีสีสัน
      - ครูถามนักเรียนว่ารู้จักอาชีพนักมายากลหรือไม่
Do you know a magician?
เชื่อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน
Do you know other occupations?
- นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองรู้จักอาจจะตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
- เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพผ่าน Smart TV โดยจะมีทั้งภาพและคำศัพท์ หัดสะกด อ่านออกเสียงและแปลความหมายไปพร้อมๆกัน
ใช้
ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพคำศัพท์อาชีพ ระบายสีและเรียนรู้คำศัพท์


ชิ้นงาน 
สมุดภาพคำศัพท์
อาชีพ         
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับอาชีพ 11 คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:
teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
Place: school, police station, hospital, farm etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share บัตรคำอาชีพ
-  Show and Share บัตรคำสถานที่
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพคำศัพท์ Occupation
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับอาชีพhttps://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxkY
เชื่อม
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
What occupation did you hear from did song?
- ครูมีเกม Riddles ทายเกี่ยวกับอาชีพง่ายให้นักเรียนเล่น
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมในการเล่นเกมนี้
- ครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยให้นักเรียนยกมือขึ้นก่อนที่จะตอบคำถาม  และคำโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น
I work on a farm.
I grow rice for people.
Guess who I am.
(Answer: farmer)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เรียนมาแล้ว
 Where does farmer work?
Where does doctor work?
Where does teacher work?
- ครูใช้คำถามถามเกี่ยวกับตัวนักเรียนบ้าง
Where do you work?
I work in school.
ใช้
- ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Where do you work?
จับคู่คำศัพท์อาชีพและสถานที่ที่ทำงาน

ชิ้นงาน 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้
ชิ้นงาน Where do you work?
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้
ความรู้
- สามารถเข้าใจคำศัพท์อาชีพและเชื่อมสถานที่ทำงานของอาชีพนั้นๆได้
- สนทนา ตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพ
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
- มีความมั่นใจในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
Day3
เนื้อหา/โจทย์:
Occupation words:
teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
Place: school, police station, hospital, farm etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
What does he/she do?
Where does he/she work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share บัตรคำอาชีพ
-  Show and Share บัตรคำสถานที่
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพคำศัพท์ Occupation
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
How do you feel today?
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพโดยครูโชว์บัตรคำและให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
เชื่อม
ครูให้นักเรียนเล่นเกมเศรษฐีเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ โดยครูแบ่งออกเป็น กลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้กระดาษสำหรับเล่นเกมกลุ่มละ กลุ่มและลูกเต๋ากลุ่มละ 1   ลูก
- ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมนี้ให้กับนักเรียน
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม 15 นาทีเพื่อหาผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม
ใช้
- นักเรียนเขียนประโยคสั้นๆลงในสมุดของตัวเองคนละ 2-3 ประโยค
I am a student.
She is a student.
He is a student.
ชิ้นงาน 
- เขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพลงในสมุด
 ภาระงาน
- สังเกตเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพลงในสมุด
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม การเล่นเกมเศรษฐี
ความรู้
สามารถเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3อาชีพได้
สามารถเข้าใจและเล่นเกมเศรษฐีเพื่อทบทวนเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพได้
 ทักษะ
- สามารถเขียนชื่อคำศัพท์เกี่ยวกับเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพได้
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด

 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
Day4
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:
teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
What do you want to be in the future?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- อุปกรณ์สำหรับทำ “Football Game”.
(ครูเป็นคนเตรียมให้)
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นว่าโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร
What do you want to be in the future?
I want to be a …………………
เชื่อม
- นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการใช้ประโยค
I want to be a……………in the future.
- ครูให้นักเรียนวาดภาพอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตลงบนกระดาษ A4 ที่ครูเตรียมไว้ให้ พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม
- นักเรียนเขียนประโยคที่เรียนมาข้างต้นลงบนภาพด้วย
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานI want to be a teacher.
 
ใช้:
- นักเรียนทำชิ้นงานต่อจากขั้นเชื่อม ถ้าไม่เสร็จในคาบครูให้ทำเป็นการบ้านได้

ชิ้นงาน 
วาดภาพระบายสีอาชีพที่อยากเป็นในอนาคต
 ภาระงาน
สังเกตการให้ความสนใจ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถวาดภาพระบายสีอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันในอนาคตได้
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการบอกถึงสิ่งที่อยากเป็นในอนาคตได้ง่ายๆ เข่น
I want to be a…….in the future.
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย


Lesson plan Topic; Occupations Primary 3 Week 3 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับอาชีพ
ง่ายๆในชีวิตประจำวันได้                               


Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
3
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:
Teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ภาพที่ใช้ในการเล่นมายากล
PowerPoint คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- สมุดภาพเก็บสะสมคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเล่นเกม word order เช่น
ชง
ครูแสดงมายากลง่ายๆ เป็นการเปลี่ยนภาพจากภาพที่มีแค่ลายเส้น เปลี่ยนเป็นรูปภาพที่มีสีสัน      


- ครูถามนักเรียนว่ารู้จักอาชีพนักมายากลหรือไม่
Do you know a magician?
เชื่อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน
Do you know other occupations?
- นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองรู้จักอาจจะตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
- เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพผ่าน Smart TV โดยจะมีทั้งภาพและคำศัพท์ หัดสะกด อ่านออกเสียงและแปลความหมายไปพร้อมๆกัน
ใช้
ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพคำศัพท์อาชีพ ระบายสีและเรียนรู้คำศัพท์


ชิ้นงาน 
สมุดภาพคำศัพท์
อาชีพ         
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับอาชีพ 11 คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:
teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
Place: school, police station, hospital, farm etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share บัตรคำอาชีพ
-  Show and Share บัตรคำสถานที่
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพคำศัพท์ Occupation
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับอาชีพhttps://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxkY
เชื่อม
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
What occupation did you hear from did song?
- ครูมีเกม Riddles ทายเกี่ยวกับอาชีพง่ายให้นักเรียนเล่น
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมในการเล่นเกมนี้
- ครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยให้นักเรียนยกมือขึ้นก่อนที่จะตอบคำถาม  และคำโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น
I work on a farm.
I grow rice for people.
Guess who I am.
(Answer: farmer)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เรียนมาแล้ว
 Where does farmer work?
Where does doctor work?
Where does teacher work?
- ครูใช้คำถามถามเกี่ยวกับตัวนักเรียนบ้าง
Where do you work?
I work in school.
ใช้
- ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Where do you work?
จับคู่คำศัพท์อาชีพและสถานที่ที่ทำงาน

ชิ้นงาน 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้
ชิ้นงาน Where do you work?
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้
ความรู้
- สามารถเข้าใจคำศัพท์อาชีพและเชื่อมสถานที่ทำงานของอาชีพนั้นๆได้
- สนทนา ตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพ
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
- มีความมั่นใจในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
Day3
เนื้อหา/โจทย์:
Occupation words:
teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
Place: school, police station, hospital, farm etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
What does he/she do?
Where does he/she work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share บัตรคำอาชีพ
-  Show and Share บัตรคำสถานที่
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพคำศัพท์ Occupation
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
How do you feel today?
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพโดยครูโชว์บัตรคำและให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
เชื่อม
ครูให้นักเรียนเล่นเกมเศรษฐีเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ โดยครูแบ่งออกเป็น กลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้กระดาษสำหรับเล่นเกมกลุ่มละ กลุ่มและลูกเต๋ากลุ่มละ 1ลูก
- ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมนี้ให้กับนักเรียน
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม 15 นาทีเพื่อหาผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม
ใช้
- นักเรียนเขียนประโยคสั้นๆลงในสมุดของตัวเองคนละ 2-3 ประโยค
I am a student.
She is a student.
He is a student.
ชิ้นงาน 
- เขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพลงในสมุด
 ภาระงาน
- สังเกตเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพลงในสมุด
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม การเล่นเกมเศรษฐี
ความรู้
สามารถเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3อาชีพได้
สามารถเข้าใจและเล่นเกมเศรษฐีเพื่อทบทวนเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพได้
 ทักษะ
- สามารถเขียนชื่อคำศัพท์เกี่ยวกับเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพได้
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด

 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
Day4
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:
teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
What do you want to be in the future?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- อุปกรณ์สำหรับทำ “Football Game”.
(ครูเป็นคนเตรียมให้)
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นว่าโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร
What do you want to be in the future?
I want to be a …………………
เชื่อม
- นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการใช้ประโยค
I want to be a……………in the future.
- ครูให้นักเรียนวาดภาพอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตลงบนกระดาษ A4 ที่ครูเตรียมไว้ให้ พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม
- นักเรียนเขียนประโยคที่เรียนมาข้างต้นลงบนภาพด้วย
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน


I want to be a teacher. 
ใช้:
- นักเรียนทำชิ้นงานต่อจากขั้นเชื่อม ถ้าไม่เสร็จในคาบครูให้ทำเป็นการบ้านได้

ชิ้นงาน 
วาดภาพระบายสีอาชีพที่อยากเป็นในอนาคต
 ภาระงาน
สังเกตการให้ความสนใจ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถวาดภาพระบายสีอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันในอนาคตได้
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการบอกถึงสิ่งที่อยากเป็นในอนาคตได้ง่ายๆ เข่น
I want to be a…….in the future.
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย

ภาษาอังกฤษป.2
วันจันทร์ –วันอังคาร
ครูเริ่มต้นการสร้างแรงโดยการแสดงมายากลให้พี่ๆดู โดยใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู้ Do you know about this job? นักเรียนก็ตอบว่านักมายากลและเชื่อมชื่อมโยงไปยังอาชีพต่าง เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม ครูพานักเรียนอ่านออกเสียงและรวมไปถึงการออกเสียงตาม I-pad หลังจากที่เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแล้ว ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพคำศัพท์


วันจันทร์-อังคาร
เรียนรู้คำศัพท์เรื่องของอาชีพ
ครูสร้างแรงโดยการแสดงมายากลให้นักเรียนดู(Magician)

ครูแสดงมายากล


พี่เซนแสดงมายากล

พี่ใบตองแสดงมายากล

พี่ป.2 จับบัตรคำเล่นเกม
Occupation Game


Occupation Game

วันพุธ
วันนี้พี่ป.2 ทบทวนคำศัพท์และเรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเกี่ยวกับอาชีพโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น What do you do? I am a student. I am a teacher. โดยนักเรียนเขียนคำศัพท์ เขียนประโยคง่ายๆพร้อมกับการวาดภาพระบาสี


วันพุธ
เรียนรู้เรื่องของการใช้ประโยคง่ายๆในการบอกอาชีพ
What do you do? = I am a student. I am a teacher.พี่แพรวาและพี่ปลายทำสมุดคำศัพท์ อาชีพ


พี่แพรวาและพี่ปลายทำสมุดคำศัพท์ อาชีพ

 


 

ตัวอย่าง Occupation Book

วันพฤหัสบดี
วันนี้พี่ป.2ได้ลองทำมายากลแบบง่ายๆ โดยเชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียน Occupation เด็กๆตื่นเต้น สังเกตได้้ว่าทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมที่ให้เขาได้มีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริงๆ

วันพฤหัสบดี
วันนี้พี่ป.2ได้ทำมายากลง่ายๆ โดยวาดเป็นภาพวาดตัวการ์ตูนที่ตัวเองชื่นชอบ
 
 


 

ตัวอย่างชิ้นงาน

  มายากลจากพี่ป.2
ภาษาอังกฤษป.3
วันจันทร์ –วันอังคาร
ครูเริ่มต้นการสร้างแรงโดยการแสดงมายากลให้พี่ๆดู โดยใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู้ Do you know about this job? นักเรียนก็ตอบว่านักมายากลและเชื่อมโยงไปยังอาชีพต่าง เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม ครูพานักเรียนอ่านออกเสียงและรวมไปถึงการออกเสียงตาม I-pad หลังจากที่เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแล้ว ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพคำศัพท์ แแลตัวเองไม่ได้ให้แยกวง ส่วนคนที่อยากเรียนก็ได้ทำกิจกรรมตามปกติค่ะ


วันจันทร์-อังคาร
เรียนรู้คำศัพท์เรื่อง Occupation

 
 

 

วันพุธ
วันนี้พี่ป.3 ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพโดยการออกเสียงตัวสะกดเป็นแบบเสียง phonics เช่น Farmer = เฟอะ-แอะ-เรอะ-เมอะ-เอะ-เรอะ และหลังจากนั้นพี่ป.3 ก็ได้ทำมายากลภาพเป็นคู่ กิจกรรมนี้นักเรียนให้ความสนใจอย่างมากเลยค่ะ ทุกคนต่างก็อยากที่จะทำให้สำเร็จค่ะวันพุธ ทบทวนคำศัพท์ Occupation และทำมายากลง่ายๆ

 
 


 

วันพฤหัสบดี
วันนี้พี่ป.3 เรียนรู้เรื่องของการถาม-ตอบง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพได้เช่น What do you do?
I am a farmer. She is a farmer. He is a farmer. และการใช้ She/He ง่ายๆในการระบุเพศ และทำสมุดภาพคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์ Occupation รวมทั้งการวาดภาพระบายสีอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นในอนาคต I want to be a............in the future.

วันพฤหัสบดี
วันนี้เรียนรู้การบอกประโยคง่ายเกี่ยวกับอาชีพ เช่น
What do you do?
I am a student.
What do you want to be in the future?
I want to be a nurse. 


ตัวอย่างชิ้นงาน


 


 


ภาษาอังกฤษอนุบาล 2

สัปดาห์นี้ครูฟิวส์และครูอุ้มพาพี่อ.2 ไปเดินสำรวจโรงเรียนเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องผักจากสิ่งของจริง โดยไปตามหาพี่เห็ด พี่มะละกอและพี่หัวหอมพี่อ.2 ตื่นเ้นกับกิจกรรมการสำรวจมากๆค่ะ


 
 


 
 


ภาพรวมพี่ป.2
วิชาภาษาไทยสัปดาห์นี้พี่ป.เรียนวิชาภาษาไทยจากวรรณกรรม เรื่องสั้นเรื่อง นางเก้งขาว (จากหนังสือ แม่เป็นปลา พ่อเป็นน้ำ) แล้วครูแป้งให้พี่ป.2 สรุปเรื่องราวโดยการแสดงละคร โดยแต่ละกลุ่มจะได้แต่งบทละคร แบ่งบทบาทตัวละคร และได้ฝึกซ้อมการแสดงละคร วันพฤหัสบดีน่าจะได้แสดงละครจริงๆ


 

 

วิชาบูรณการณ์(กล่องของเล่นวิเศษ): สัปดาห์นี้ครูแป้งให้พี่ป.2 ได้แบ่งกลุ่มกันทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ หัวข้อในอาทิตย์นี้คือกล่องนมที่ไม่ได้ใช้แล้ว
กลุ่ม 1 ทำเป็นหุ่นยนตร์
กลุ่ม 2 ทำเป็นหน้ากากแบบต่างๆ
กลุ่ม 3 ทำเป็นรางรถไฟ


 

 นำเสนอผลงานนำเสนอผลงาน


จิตศึกษา:


สัปดาห์
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดี


ศุกร์
เรื่องเล่าจากความรู้สึก
ขั้นเตรียม:
1. Brain Gym
2. แตะอวัยวะ
ขั้นกิจกรรม:
1.ครูเล่าเรื่องราวที่ประทับใจเกี่ยวกับตนเองให้นักเรียนฟัง(ช่วงทำงาน)
2.ครูแจกอุปกรณ์ กระดาษ ดินสอให้นักเรียน
3.ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่ประทับใจจากเรื่องเล่าของครู
4.นำเสนอผลงานของตนเอง
ขั้นสรุป :
ขอบคุณทุกภาพวาดที่มีความหมาย,ขอบคุณซึ่งกันและกัน
นิทานเรื่อง รามเกียร์ติ ตอนกำเนิดอนุมาน

Body Scanกิจกรรมบอดี้แสกนของพี่ป.2 สัปดาห์นี้จะมีพี่ม.3 เวียนมาทำกิจกรรมบอดี้สแกนในน้อง พี่ๆก็จะพาน้องนอนและมีนิทานมาอ่านให้น้องฟัง

 


 

 
 

กีฬา
วันพุธพี่ป.2 ได้ทำกิจกรรมการวิ่งผลัดเพื่อทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและได้ฝึกความสามัคคีของเพื่อนในทีมด้วยค่ะ

กิจกรรมชุมนุม
สัปดาห์นี้ชุมนุมวิทยาศาสตร์ของเรา มีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน ว่ากิจกรรม การทดลองอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นใน Quarter 3 นี้
สรุปได้ดังนี้
1. ลูกโป่งหรรษา
2. บ้านผีสิงจากกล่องใส่รองเท้า
3. กระป๋องดนตรี
4. หลอดตัดขวดน้ำ
5. ขลุ่ยจากหลอด
6. กล่องพิศวง
7. มายากล


สมาชิกในชุมนุม


พี่ปันปันป.2


พี่แหวนป.2


พี่โอ๋ป.3


พี่อั๋นป.3

พี่อริสป.2


พี่โอเปิ้ลป.2


พี่ใบตองป.2


พี่ไอซ์ป.3


วิชาดนตรี
วันนี้ป.2 เรียนดนตรีกับครูพอ ร้องเพลงช้างและท่องโน๊ตเพลงช้างไปตามเสียงการเคาะจังหวะของกรับ เห็นความตั้งใจใการเล่นดนตรีของพี่ป.2 ค่ะ

 
ท่องโน๊ตเเพลงช้างหัดเป่าเพลงช้าง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น