My Mapping (ครู)
English is Fun

เป้าหมาย (Understanding Goal):
เข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับผัก ผลไม้ อาชีพ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ของเล่นและสิ่งใกล้ตัวง่าย ๆ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญ เทศการ ประเพณีที่สำคัญและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง และวัฒนธรรมต่างประเทศ วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ได้โดยใช้  Yes/ No Question, WH-Question, This is, That is และยังรวมถึงการใช้ประโยคแบบง่ายของ Past Simple, Present  Continuous , Future simple เพื่อถ่ายทอดผ่าน ตอบคำถาม วาดภาพ การสนทนา แต่งประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ และนำเสนอได้           

 - เข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ปฏิทินการเรียนรู้  

เค้าโครงปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ Topic English is Fun 2 Quarter 3 /2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
1
-นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อกิจกรรมและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถทบทวนสิ่งที่ทำระหว่างปิดเรียนและทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว รวมทั้งรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเอง และปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้กับผู้อื่น
Sub-Topic : 
- Greeting
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- เพลง What’s your name? (ครูพานักเรียนร้อง)
- เพลง“Hello how are you”    https://www.youtube.com/watch?v=fye6cfkcb5o
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์และประโยคสั้นๆเกี่ยวกับGreeting
- หน้ากากรูปตัวการ์ตูนต่างๆ
- ครูพานักเรียนร้องเพลง What’s your name please tell me what your name?
- ครูทำกิจกรรม “ How are you?” จากเพลง
ครูทักทายนักเรียน Good Morning, How are you today?
- ครูใช้คำถามโดยใช้คำสั่งง่ายๆให้นักเรียนปฏิบัติตาม เช่น
Everyone turn left please.
Everyone turn right please.
Everyone sit down please.
Everyone stand up please.
- นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ผ่านบัตรคำ หัดอ่านออกเสียงและเรียนรู้ความหมายไปพร้อมกัน
- หลังจากนั้นครูพานักเรียนร้องเพลง
 “Action Song”
- ครูนำร้องก่อนแล้วจากนั้นก็ร้องและทำท่าประกอบเพลงไปพร้อมๆกัน
นักเรียนทำชิ้นงานเกี่ยวกับการใช้ประโยคคำสั่งง่ายๆ จาก Worksheet
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube Animal Finger Family
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านออกเสียงตามทีละคำ จนครบ ทุกคำ
- ครูพากิจกรรมวันฮาโลวีน

ชิ้นงาน 
- เขียนบทสนทนาลงในสมุดและวาดภาพประกอบ
- นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการชอบไม่ชอบผลไม้ลงในสมุด
- แต่งประโยคจากรูปภาพ Jigsaw game
คนละ ประโยคพร้อมวาดภาพประกอบ
- ทำชิ้นงานจับคู่ภาพกับคำศัพท์
- ทำหน้ากาก
วันฮาโลวีน
ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
- สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับผลไม้ง่ายๆได้ 11 ชนิด
- แต่งประโยคจากรูปภาพ Jigsaw game
คนละ ประโยคพร้อมวาดภาพประกอบ
- ทำชิ้นงานจับคู่ภาพกับคำศัพท์
- สามารถฟังและอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคคำสั่งง่ายๆได้   8-9 คำสั่ง
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับประวัติละความสำคัญของวันฮาโลวีนได้

ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆในชีวิตประจำวันได้
Sub-Topic : 
- Sport
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- IPad และอุปกรณ์  What sound is it ?
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์  Sport
- คลิปวิดีโอเกี่ยวกับกีฬาwww.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ใบงาน Word Search (Sport)
บัตรภาพคำศัพท์ Sport
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

กิจกรรม What is this (ให้นักเรียนดูอุปกรณ์การเล่นกีฬาครูถือลูกฟุตบอลและลูกบาสเกตบอลแล้วครูกระตุ้นด้วยคำถาม   เช่น What did you see?
กิจกรรมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้ชุดภาพกับคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
นักเรียนทำ  word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับนักฟุตบอลทีม Buriram UTDhttps://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxk
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
- ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยที่ครูจะมีกล่องกระดาษที่บรรจุชื่อและภาพของกีฬาต่างๆอยู่ในนั้น
- ครูจะเปิดเพลงภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆ โดยสมาชิกในวงจะต้องส่งกล่องนั้นไปให้เพื่อนคนที่นั่งอยู่ข้างๆจนกว่าเพลงจะหมด
- หลังจากที่เพลงจบถ้ากล่องอยู่ที่ใคร นักเรียนจะต้องจับฉลากภาพข้นมา ภาพพร้อมทั้งออกเสียงและบอกความหมายของภาพนั้นๆให้เพื่อนในห้องออกสียงตาม
- เพื่อนก็จะถามโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น
What are you doing?
I am playing football.
โดยให้นักเรียนนำเสนอให้ครบทุกคน
- ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง What are you doing?
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
How do you feel today?
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับเกี่ยวกับกีฬาอีกครั้งหนึ่ง
- ครูโชว์ภาพกีฬาแต่ละประเภท แล้วให้นักเรียนสะกดคำ อ่านออกเสียง  และบอกความหมาย
ครูให้นักเรียนเล่นเกม Bingo คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
 นักเรียนเขียนประโยคง่ายเกี่ยวกับกีฬาลงในสมุดพร้อมวาดภาพและระบายสี เช่น
I like to play volleyball.
I like to go swimming.
I like to do sumo.
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือออกแบบสนามฟุตบอลของกลุ่ม
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมจาก  football field ที่สร้างขึ้น โดยแต่ละกลุ่มจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม แข่งกันเป่าถั่ว (peas) ให้เข้าประตูให้ได้มากที่สุด ภายใน นาทีถ้ากลุ่มไหนทำประตูได้สูงสุดจะเป็น   winner ของเกมนี้ทันที
ชิ้นงาน 
word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับกีฬา คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์บอกความหมายและเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาที่ตัวเองชอบ
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับการใช้verb: play, go, do ได้

คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับอาชีพง่ายๆในชีวิตประจำวันได้           

Sub-Topic : 
- Occupation
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ภาพที่ใช้ในการเล่นมายากล
PowerPoint คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- สมุดภาพเก็บสะสมคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเล่นเกม word order เช่น

ครูแสดงมายากลง่ายๆ เป็นการเปลี่ยนภาพจากภาพที่มีแค่ลายเส้น เปลี่ยนเป็นรูปภาพที่มีสีสัน
ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน
Do you know other occupations?
- นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองรู้จักอาจจะตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
- เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพผ่าน Smart TV โดยจะมีทั้งภาพและคำศัพท์ หัดสะกด อ่านออกเสียงและแปลความหมายไปพร้อมๆกัน
ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพคำศัพท์อาชีพ ระบายสีและเรียนรู้คำศัพท์
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับอาชีพhttps://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxkY
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
What occupation did you hear from did song?
- ครูมีเกม Riddles ทายเกี่ยวกับอาชีพง่ายให้นักเรียนเล่น
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมในการเล่นเกมนี้
- ครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยให้นักเรียนยกมือขึ้นก่อนที่จะตอบคำถาม  และคำโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น
I work on a farm.
I grow rice for people.
Guess who I am.
(Answer: farmer)
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพโดยครูโชว์บัตรคำและให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
- ครูให้นักเรียนวาดภาพอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตลงบนกระดาษ A4 ที่ครูเตรียมไว้ให้ พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม
- นักเรียนเขียนประโยคที่เรียนมาข้างต้นลงบนภาพด้วย
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
ชิ้นงาน 
สมุดภาพคำศัพท์
อาชีพ 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้
ชิ้นงาน Where do you work?
วาดภาพระบายสีอาชีพที่อยากเป็นในอนาคตพร้อมกับเขียนประโยคง่ายๆ    
ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับอาชีพ 11 คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
4
- นักเรียนสามารถตอบคำถาม ฟัง พูด ออกเสียงและระบุคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับสี และของเล่นที่อยู่รอบๆ ตัวได้อย่างน้อย 7 คำ

Sub-Topic : 
- Colors and Toys
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ของเล่นสีต่างๆ ใส่กระเป๋า
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ของเล่นสีต่างๆ ตามคำศัพท์
กระดาษสีต่างๆ เล่นเกม Bomb Colors
ครูต่อ iPad กับทีวี พื่อเปิดคลิปเพลง https://youtu.be/lH2C2R57_Yo เกี่ยวกับสีต่างๆให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
ครูกระตุ้นคำถาม What color do you see?  What can you see?
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถามสีที่เห็นและได้ยินจากวีดีโอเพลง
ครูต่อ iPad กับทีวีและเปิด ibook หน้า 3-9  คำศัพท์เกี่ยวกับสีให้นักเรียนออกเสียงตาม พร้อมกันทุกคน และเวียนกันออกเสียงทีละคน
ครูเตรียมของเล่นใส่ในกระเป๋าปริศนาโดยครูจะหยิบสิ่งของทีละอย่างออกจากกระเป๋า และกระตุ้นคำถาม What color do you see? What can you see?
นักเรียนช่วยกันตอบสีที่เห็น
ครูให้นักเรียนไปนำสีไม้หรือสีเทียนที่ตนเองมี มาวางไว้ข้างหน้าตนเอง
ครูเปิดเสียงคำศัพท์จาก ibook หน้า 17  เกี่ยวกับสีให้
- นักเรียนทำใบงานระบายสีตามเสียงที่ได้ยิน ibook หน้า 20 (ตามงานหน้า 20 PAINT THEM)
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม ชายและหญิง ต่อแถวตอน 2 แถว
ครูวางของเล่นสีต่างๆ ไว้ห่างจากนักเรียนประมาณ เมตร
ครูอธิบายข้อตกตงในการเล่นเกม โดยทั้งสองทีม จะส่งตัวแทนลุกขึ้นยืนทีมละ คน เพื่อฟัง และไปหยิบสิ่งของให้ตรงกับสีที่ได้ยิน โดยคนที่เล่นเกมแล้วจะไปต่อข้างหลังเพื่อน สะสมสิ่งของ
ครูเปิดเสียงคำศัพท์จาก เปิด ibook หน้า 18  เกี่ยวกับสีและของเล่นให้ฟังทีละสี เมื่อได้ยินแล้วให้ตัวแทนทีมละ คนวิ่งไปหยิบของเล่นที่สีตรงกับที่
ได้ยิน มาสะสมไว้ทีมที่ได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ  (ถ้าไม่มีของเล่นจริง ครูสามารถใช้ภาพของเล่นแทนสิ่งของได้)

ชิ้นงาน
-ระบายและระบุสีให้ตรงกับเสียงที่ได้ยิน และออกเสียงตาม
วาดภาพของเล่น ชนิด ระบายสี และเขียนคำศัพท์กำกับไว้ด้านล่าง
วาดภาพระบายสีของเล่นที่นำมาและเขียนคำศัพท์ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
ฝึกออกเสียงคำศัพท์จาก iPad
ความรู้
นักเรียนสามารถระบุสีให้ตรงกับเสียงที่ได้ยินและออกเสียงตามได้ถูกต้อง
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์สีได้ถูกต้อง
สนทนาตอบคำถามจากสีที่เห็นและฟังได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด

5
5
-นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับผัก/ผลไม้ง่ายๆในชีวิตประจำวันได้

Sub-Topic : 
Fruits and Vegetable
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ผลไม้จริง
- Word search ผักและผลไม้
- iPad และอุปกรณ์  What sound is it ?
- คลิปเพลงจาก YouTube www.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรม
“hello how  are you”(ร้องเพลงประกอบท่าทาง)
ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม ติดป้ายคำศัพท์ ที่สื่อความหมายบอก ขนาดเช่น (Small – big , High – shot etc.)  ลงบนภาพที่ครูวาด
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูเปิดภาพรูปร่างต่างๆ จาก I pad:
 what shapes do you like ? ให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้  พร้อมฝึกออกเสียง Phonics
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปลงในสมุดบันทึก
- นักเรียนแต่ละคนบันทึกคำศัพท์ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึก (อย่างน้อยวันละ3 - 5 คำ)
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=HnTDYIKeHag
(Vegetables’ song)
- ครูใช้คำถามกระตุ้น
What did you hear from this song?
ครูนำบัตรคำศัพท์เกี่ยวกับผัก วางไว้ตรงกลางห้อง
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และกลุ่มจะได้เล่นเกม Jigsaw ทายภาพคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้กลุ่มละ ภาพ พอต่อ Jigsaw เสร็จตัวแทนของแต่ละกลุ่มจะต้องวิ่งไปตามหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่ครูเตรียมไว้กลางห้องให้ถูกต้อง
ครูเปิดภาพ Vegetable จาก iPad ให้นักเรียนดู  (ใช้เชื่อมต่อกับ TV) ฟังและออกเสียงตามอีกครั้งเพื่อทบทวน
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของแต่ละกลุ่มโดยใช้ประโยคง่ายๆ
This is a broccoli.

ชิ้นงาน 
เขียนบทสนทนาลงในสมุดและวาดภาพประกอบ   
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการชอบไม่ชอบผลไม้ลงในสมุด
- แต่งประโยคจากรูปภาพ Jigsaw game
คนละ ประโยคพร้อมวาดภาพประกอบ
- ทำชิ้นงานจับคู่ภาพกับคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์จาก Word search
ระบายสีภาพและแต่งประโยคผักที่นักเรียนเคยกินมาแล้ว
แต่งประโยค

ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับผลไม้ง่ายๆได้ 11 ชนิด
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
6
นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อวัน เดือน ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการอธิบาย บอกข้อมูลวันกันของตัวเองและเพื่อนโดยใช้ประโยคง่ายๆวาดภาพ เล่นเกม ตอบคำถามหรือแสดงท่าทางประกอบได้
Sub-Topic : 
Days and Months
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ภาพวันทั้ง ขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- Power points ฝึกการสนทนาขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยกับวันเกิด
เกม  Bingo (When is your birthday?)
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
1. เพลง Seven Days are in the week.
2. Months in the year Song.

นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยเพลงone two three 2-3 รอบ
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Days Song  https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
ครูกระตุ้นคำถาม What animal do/can you see?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิป Seven days are in the week  นักเรียนฝึกตอบโดยใช้
 I see a……(Monday)
รูต่อiPad กับ ทีวี  ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ จาก iPad  ออกเสียงวันต่างๆ   โดยให้ออกเสียงร่วมกันและออกเสียงทีละคน
- ครูนำ Flash Card ของวันทั้ง ขนาดครึ่ง A4 ที่ตัดแล้ว มาฝึกอ่าน อีกครั้งSunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
- ครูให้นักเรียนเลือกภาพวันที่ตัวเองชอบ วันพร้อมบอกเหตุผลประกอบ
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยการปรบมือ แบบมีเสียงและไม่มีเสียง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Months Song
https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA
ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
ครูเปิดเสียงจาก iPadให้นักเรียนฟังเสียงของเดือนทั้ง 12 ต่างๆ เพื่อทายเสียงคำศัพท์นั้นเป็นคำศัพท์เดือนไหน โดยครูให้นักเรียนมาเลือกบัตรภาพที่วางไว้หน้ากระดาน ทีละคน จนครบทุกเสียง
ครูจับฉลากให้นักเรียนให้นักเรียนออกมาสนทนาหน้าชั้น ฝึกสนทนาโดยใช้ประโยคที่ดูจาก Power Point ข้างต้น
Student A: When is your birthday?
Student B: I was born on Sunday.
เล่นเกม Bingo (ขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิด ผ่านประโยคง่ายๆ When is your birthday? I was born on Sunday.
เรียนรู้ประโยคที่ใช้ในการเขียนคำอวยพรวันพ่อ ฝึกอ่านออกเสียงและแปลความหมายของประโยค พร้อมทั้งทำการ์ดวันพ่อ (วาดภาพ ระบายสี เขียนประโยคอวยพรวันพ่อง่ายๆ)
ชิ้นงาน
ระบายสีเขียนคำศัพท์ และนำเสนอ
ใบงานเกี่ยวกับ Days and Months
- เล่นเกม Bingo เพื่อเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคง่ายๆในการบอกวันเกิด
- ทำการ์ดวันพ่อ(ภาษอังกฤษ)

ภาระงาน

ตอบคำถามเกี่ยวกับวันและนำเสนองานa
ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันในหนึ่งสัปดาห์ ที่ได้ยินจากiPad

ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันได้อย่างน้อย 7คำศัพท์และวาดภาพระบายสีภาพได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์วันได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ชื่อวันและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

7
- นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสัตว์ง่ายๆ (10 คำ) ระบุสถานที่อยู่อาศัยง่ายๆ ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการวาดภาพ เล่นเกม ตอบคำถามหรือแสดงท่าทางประกอบได้
Sub-Topic : 
Animals
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- ไม้ตะเกียบ
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ดินน้ำมัน
- แผ่นรอง
ฟาร์มไก่ หมู บ่อปลา ในโรงเรียน

ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Phonics animals
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิปPhonics animals นักเรียนฝึกตอบโดยใช้ I see a……
รูต่อiPad กับ ทีวี  ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ จาก iPad
- ครูนำภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4 ที่ตัดแล้ว มาฝึกอ่าน อีกครั้ง Bird, Elephant,
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยการปรบมือ แบบมีเสียงและไม่มีเสียง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ เสียงของสัตว์
ครูเปิดเสียงจาก iPadให้นักเรียนฟังเสียงสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อทายเสียงนั้นว่าเป็นสัตว์ชนิดไหน โดยครูให้นักเรียนมาเลือกบัตรภาพที่วางไว้หน้ากระดาน ทีละคน จนครบทุกเสียง
นักเรียนเล่นเกม ทายเสียงสัตว์ และฝึกออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสัตว์  (10 นาที)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำสัตว์มาจัดวางให้เป็นสวนสัตว์ และนำเสนอชื่อสัตว์ให้เพื่อนๆ ฟัง

ชิ้นงาน
ระบายสีเขียนคำศัพท์ และนำเสนอ
ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์
วาดภาพระบายสีและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ในโรงเรียน
ระบุหรือจับคู่สถานที่อยู่ของสัตว์
ภาระงาน
ตอบคำถามชื่อสัตว์ นำเสนองาน
ออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ที่ได้ยินจากiPad

ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ได้อย่างน้อย 3 คำศัพท์และวาดภาพระบายสีภาพได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ชื่อสัตว์ และอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

8
นักเรียนสามารถฟังพูด อ่านและเขียน Phonics;
 C A T D O G และจับคู่เสียง 2 - 3 พยางค์
CA, OT, ATTAG, GOT, ATA, OTO, CAT, DOGได้

Sub-Topic : 
Phonics : C A T D O G/
 c a t, d o g
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- A-Z cards และซองบัตรคำศัพท์
-iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube

ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Phonics song
ครูนำบัตรคำตัวอักษรขนาด ครึ่ง A4 แยกตัวอักษร (a-z cards)เลือกเฉพาะ ตัว
C A T D O G /c a t d o g มา ตัวอักษร
ครูแจกซองบัตรPhonic: C A T D O G /  c a t d o g คนละ ซอง ข้างในซองมีซองละ 12 ตัวอักษร ทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กคละกัน
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูเปิดเสียง Phonic จากหนังสือ iBook นักเรียนเวียนกันออกเสียง Phonic จากบัตรคำศัพท์ที่วางไว้
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ix0gbabEKcI
ให้นักเรียนดูและตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยิน
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดiBook Listen to examples of 3 letter sounds from book and guess the letters.
ครูให้นักเรียนฝึกออกพร้อมกันและออกเสียงทีละคน ตามคำศัพท์ในหนังสือiBook TAG, GOT, ATA, OTO, CAT, DOG.
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แต่ละคู่หันหน้าเข้าหากัน ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงในการใช้  iPad ร่วมกัน
- ครูและแนะนำการฝึก  Phonics : three letter sounds จาก ibook หน้า 13-14
 นักเรียนใช้เป็นคู่ประมาณ 5-10 นาที) เก็บ iPad คืนคุณครู
- นักเรียนฝึกผสมเสียง Phonic : three letter sounds ตามตัวอักษร หน้า 13-14
(ครูเปิดคลิปเสียงจาก iPad) และเขียนลงในสมุด
ครูเฉลยคำศัพท์โดยเปิดจาก iPad และฝึกอ่านพร้อมกัน
ชิ้นงาน
เขียนคำศัพท์ Phonic คน ละ คำ และออกเสียงPhonics
 - เขียนคำศัพท์ Phonic  CA, OT, ATและเขียนคำใหม่เพิ่มเช่น DA TA CO DO TOลงในสมุดและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง
เขียนคำศัพท์ Phonic : three letter sounds ตามคำบอกเป็นคู่
ผสมคำศัพท์ Phonic : three letter sounds
ภาระงาน

ตอบคำถาม/ออกเสียงPhonics
ฟังและเลือกตัวอักษรให้ตรงPhonics
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน Phonicsเสียงเดียว C A T D O G ได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงPhonicsเสียง C A T D O G ได้
สามารถเขียนคำศัพท์ Phonic คนละ คำ ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
9-10
นักเรียนสามารถเขียนออกเสียง บอกความหมาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ของ Food and Drink ได้ พร้อมทั้งสามารถอธิบายและสรุปองค์ความรู้ใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Sub-Topic :  Review and summary Quarter3
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
เพลง Elephant
Why are you so Big
เพลง Action Song
เพลง Banana  in the world
ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรม
Who can remember about ……?
What did you learn in Quarter3?
ครูพานักเรียนร้องเพลง
เพลง Elephant
Why are you so Big
เพลง Action Song
เพลง Banana  in the world
นักเรียนแต่ละคน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลังเรียน   Quarter 3 ในรูปแบบ Mind Mapping
นักเรียนนำเสนอผลงาน ให้เพื่อนและครูฟัง
ชิ้นงาน 
สรุป Mind Mapping  หลังเรียน  Quarter 3
นำเสนอชิ้นงาน ภาระงาน
Mind Mapping  หลังเรียน   Quarter 3
ความรู้
เข้าใจและสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ ได้
ทักษะ
นักเรียนฟังแล้วสามารตอบคำถามในชั้นเรียนได้
- แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- ตั้งใจทำงานจนสำเร็จตามเวลาที่กำหนด

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2
Quarter 3 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2558

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
สาระที่ 1
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2
ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3
ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ 4
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
1
(26-30 ต.ค. 2558)
Story:
Greeting (You and Me)
Grammar :
(Easy words and sentences which use in introduce yourself)


มาตรฐาน ต 1.1
เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง
(ป.2/3)
  - ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนในรูปแบบ ของการทักทายง่ายๆได้
 (.1/3)
มาตรฐาน ต 1.2
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
(.2/1)

มาตรฐาน ต 2.2
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.2/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


2
(2-6 พ.ย. 2558)
Story:
Fruits and Vegetable
Grammar :
This is/That is……
Is this/that……….?
Do you like………?
What is your favorite…(fruits/vegetable).?


มาตรฐาน ต 1.1
ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง เช่นคำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

คำสั่ง เช่น Open your book.
Show me a/an.../    Don’t talk in class.   etc.
คำขอร้อง เช่น Please come here./ Come here,   please. Don’t make a loud noise, please./ Please don’t make a loud noise etc. (.2/1)
มาตรฐาน ต 1.2
บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง (.2/3)
มาตรฐาน ต 2.1
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.2/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


3
(9-13 พ.ย. 2558)
Story:
Occupation
Grammar :
WH-Question
What do you do?
I am a student.
He is a farmer.
She is a nurse.

มาตรฐาน ต 1.1
- ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน(.2/1)
มาตรฐาน ต 1.2
- พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
เช่น  Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ How  are you?/ I’m fine./ I am…/  Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. (.2/1)  
มาตรฐาน ต 2.1
พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง (.2/1)  

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


4
(16-20 พ.ย. 2558)
Story:
Sport
Grammar :
WH-question:
What are you doing?
Present Continues Tense:
I am playing football.
มาตรฐาน ต 1.1
ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง (ป.2/1)
ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.2/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.2/3)
มาตรฐาน ต 2.1
พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง (.2/1)  

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


5,9
(23-27 พ.ย. 2558)
(21-25 ธ.ค. 2558)

Story:
Festival
Thai festival :
“ Loy Khrathong”
International festival :
“Christmas Day and Happy New Year Day”
Grammar :
In/On : (Date/ Month/ Year)
มาตรฐาน ต 1.1
ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง (ป.2/1)
ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.2/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.2/3)
มาตรฐาน ต 2.1
- พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 (ป.2/1)
- บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา 
(ป.2/2)
- เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  (ป.2/3)
มาตรฐาน ต 2.2
- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.2/1)

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


6
(30-4 ธ.ค. 2558)


Story:
Father’s Day
Grammar :
(Date/ Month /Year)
มาตรฐาน ต 1.1
เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง
(ป.2/2)
  - ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนในรูปแบบ ของการทักทายง่ายๆได้
 (.2/3)
มาตรฐาน ต 1.2
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
(.2/1)

มาตรฐาน ต 2.2
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.2/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


7-8

Story:
Toy
Grammar :
มาตรฐาน ต 1.1
ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.2/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.2/3)
มาตรฐาน ต 2.1
- พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 (ป.2/1)
- บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา 
(ป.2/2)

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)


10
สรุปองค์ความรู้ Quarter 3 เป็นแผนผังความคิด
 (Mind Mapping)
มาตรฐาน ต ๑.๑ 
พูดและเขียนเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเหมาะสม (ป.2/1)
มาตรฐาน ต ๒.๑ 
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในการพูด การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม (ป.2/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.2/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.2/1)

เป้าหมาย (Understanding Goal):                       -  เข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับผัก ผลไม้ อาชีพ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ของเล่นและสิ่งใกล้ตัวง่าย ๆ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญ เทศการ ประเพณีที่สำคัญและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง และวัฒนธรรมต่างประเทศ วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ได้โดยใช้  Yes/ No Question, WH-Question, This is, That is และยังรวมถึงการใช้ประโยคแบบง่ายของ Past Simple, Present  Continuous , Future simple เพื่อถ่ายทอดผ่าน ตอบคำถาม วาดภาพ การสนทนา แต่งประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ และนำเสนอได้
            -  เข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการการเรียน

ปฏิทินการเรียนรู้ 
ปฏิทินการเรียนรู้ 
เค้าโครงปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ Topic English is Fun 3 Quarter 3 /2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
1
-นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อกิจกรรมและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถทบทวนสิ่งที่ทำระหว่างปิดเรียนและทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว รวมทั้งรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเอง และปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้กับผู้อื่น
Sub-Topic : 
- Greeting
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- เพลง What’s your name? (ครูพานักเรียนร้อง)
- เพลง“Hello how are you”    https://www.youtube.com/watch?v=fye6cfkcb5o
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์และประโยคสั้นๆเกี่ยวกับGreeting
- หน้ากากรูปตัวการ์ตูนต่างๆ
- ครูพานักเรียนร้องเพลง What’s your name please tell me what your name?
- ครูทำกิจกรรม “ How are you?” จากเพลง
ครูทักทายนักเรียน Good Morning, How are you today?
- ครูใช้คำถามโดยใช้คำสั่งง่ายๆให้นักเรียนปฏิบัติตาม เช่น
Everyone turn left please.
Everyone turn right please.
Everyone sit down please.
Everyone stand up please.
- นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ผ่านบัตรคำ หัดอ่านออกเสียงและเรียนรู้ความหมายไปพร้อมกัน
- หลังจากนั้นครูพานักเรียนร้องเพลง
 “Action Song”
- ครูนำร้องก่อนแล้วจากนั้นก็ร้องและทำท่าประกอบเพลงไปพร้อมๆกัน
นักเรียนทำชิ้นงานเกี่ยวกับการใช้ประโยคคำสั่งง่ายๆ จาก Worksheet
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube Animal Finger Family
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านออกเสียงตามทีละคำ จนครบ ทุกคำ
- ครูพากิจกรรมวันฮาโลวีน

ชิ้นงาน 
- เขียนบทสนทนาลงในสมุดและวาดภาพประกอบ
- นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการชอบไม่ชอบผลไม้ลงในสมุด
- แต่งประโยคจากรูปภาพ Jigsaw game
คนละ ประโยคพร้อมวาดภาพประกอบ
- ทำชิ้นงานจับคู่ภาพกับคำศัพท์
- ทำหน้ากาก
วันฮาโลวีน
ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
- สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับผลไม้ง่ายๆได้ 11 ชนิด
- แต่งประโยคจากรูปภาพ Jigsaw game
คนละ ประโยคพร้อมวาดภาพประกอบ
- ทำชิ้นงานจับคู่ภาพกับคำศัพท์
- สามารถฟังและอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคคำสั่งง่ายๆได้ 8-9 คำสั่ง
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับประวัติละความสำคัญของวันฮาโลวีนได้

ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆในชีวิตประจำวันได้
Sub-Topic : 
- Sport
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- IPad และอุปกรณ์  What sound is it ?
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์  Sport
- คลิปวิดีโอเกี่ยวกับกีฬาwww.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ใบงาน Word Search (Sport)
บัตรภาพคำศัพท์ Sport
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

กิจกรรม What is this (ให้นักเรียนดูอุปกรณ์การเล่นกีฬาครูถือลูกฟุตบอลและลูกบาสเกตบอลแล้วครูกระตุ้นด้วยคำถาม   เช่น What did you see?
กิจกรรมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้ชุดภาพกับคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
นักเรียนทำ  word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับนักฟุตบอลทีม Buriram UTDhttps://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxk
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
- ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยที่ครูจะมีกล่องกระดาษที่บรรจุชื่อและภาพของกีฬาต่างๆอยู่ในนั้น
- ครูจะเปิดเพลงภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆ โดยสมาชิกในวงจะต้องส่งกล่องนั้นไปให้เพื่อนคนที่นั่งอยู่ข้างๆจนกว่าเพลงจะหมด
- หลังจากที่เพลงจบถ้ากล่องอยู่ที่ใคร นักเรียนจะต้องจับฉลากภาพข้นมา ภาพพร้อมทั้งออกเสียงและบอกความหมายของภาพนั้นๆให้เพื่อนในห้องออกสียงตาม
- เพื่อนก็จะถามโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น
What are you doing?
I am playing football.
โดยให้นักเรียนนำเสนอให้ครบทุกคน
- ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง What are you doing?
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
How do you feel today?
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับเกี่ยวกับกีฬาอีกครั้งหนึ่ง
- ครูโชว์ภาพกีฬาแต่ละประเภท แล้วให้นักเรียนสะกดคำ อ่านออกเสียง  และบอกความหมาย
ครูให้นักเรียนเล่นเกม Bingo คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
 นักเรียนเขียนประโยคง่ายเกี่ยวกับกีฬาลงในสมุดพร้อมวาดภาพและระบายสี เช่น
I like to play volleyball.
I like to go swimming.
I like to do sumo.
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือออกแบบสนามฟุตบอลของกลุ่ม
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมจาก  football field ที่สร้างขึ้น โดยแต่ละกลุ่มจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม แข่งกันเป่าถั่ว (peas) ให้เข้าประตูให้ได้มากที่สุด ภายใน นาทีถ้ากลุ่มไหนทำประตูได้สูงสุดจะเป็น   winner ของเกมนี้ทันที
ชิ้นงาน 
word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับกีฬา คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์บอกความหมายและเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาที่ตัวเองชอบ
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับการใช้verb: play, go, do ได้

คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับอาชีพง่ายๆในชีวิตประจำวันได้           

Sub-Topic : 
- Occupation
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ภาพที่ใช้ในการเล่นมายากล
PowerPoint คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- สมุดภาพเก็บสะสมคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเล่นเกม word order เช่น

ครูแสดงมายากลง่ายๆ เป็นการเปลี่ยนภาพจากภาพที่มีแค่ลายเส้น เปลี่ยนเป็นรูปภาพที่มีสีสัน
ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน
Do you know other occupations?
- นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองรู้จักอาจจะตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
- เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพผ่าน Smart TV โดยจะมีทั้งภาพและคำศัพท์ หัดสะกด อ่านออกเสียงและแปลความหมายไปพร้อมๆกัน
ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพคำศัพท์อาชีพ ระบายสีและเรียนรู้คำศัพท์
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับอาชีพhttps://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxkY
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
What occupation did you hear from did song?
- ครูมีเกม Riddles ทายเกี่ยวกับอาชีพง่ายให้นักเรียนเล่น
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมในการเล่นเกมนี้
- ครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยให้นักเรียนยกมือขึ้นก่อนที่จะตอบคำถาม  และคำโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น
I work on a farm.
I grow rice for people.
Guess who I am.
(Answer: farmer)
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพโดยครูโชว์บัตรคำและให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
- ครูให้นักเรียนวาดภาพอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตลงบนกระดาษ A4 ที่ครูเตรียมไว้ให้ พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม
- นักเรียนเขียนประโยคที่เรียนมาข้างต้นลงบนภาพด้วย
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
ชิ้นงาน 
สมุดภาพคำศัพท์
อาชีพ 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้
ชิ้นงาน Where do you work?
วาดภาพระบายสีอาชีพที่อยากเป็นในอนาคตพร้อมกับเขียนประโยคง่ายๆ    
ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับอาชีพ 11 คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
4
นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับการอธิบายลักษณะที่เราสามารถมองเห็นภายนอกง่าย Big eyes, Small eyes, Long hair, Short hair, Straight hair, Curly hair, Thin lip, Thick lip ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการวาดภาพ เล่นเกม ตอบคำถามหรือแสดงท่าทางประกอบได้ ตลอดจนสามารถเข้าใจในเรื่องที่เรียนผ่านการชมละครสั้นที่ครูแสดงได้

Sub-Topic : 
Appearances
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ชาร์ตขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยภาพลักษณะของคนในรูปแบบต่างๆ
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
รูปครูเหมี่ยวและสารัช อยู่เย็น
Flash Card คำศัพท์เกี่ยวกับAppearances
- Role-play: The little Red riding hood

ครูเปิดเพลงจาก Youtube  เกี่ยวกับการบอก Appearance ง่ายๆ
ครูกระตุ้นคำถาม  
What do you see from the picture?
What does he/she look like?
Who has big eyes in this class? Please, show your hand.
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิป Easy Appearance รูมีชาร์ตความรู้พร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับ การบอก
Appearance  โดยให้ออกเสียงร่วมกันและออกเสียงทีละคน
ครูให้นักเรียนวาดภาพเพื่อนที่คู่กับเรา โดยใช้ดินสอวาด (วาดให้เหมือนเพื่อนมากที่สุด)
- หลังจากนั้นก็เขียนประโยคง่ายๆโดยใช้ His/her (เรียนรู้เพิ่มเติมร่วมกัน)

- ครูจับฉลากชื่อนักเรียนขึ้นมาทีละคน คนที่มีชื่อจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์แล้วพาเพื่อนออกเสียงตาม แล้วนำ Flash Card ไปติดตรงรูปภาพที่ครูเตรียมให้ ทำแบบนี้จนครบทุกคน

ครูและนักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ผ่านการออกเสียงและสะกดในรูปแบบการสะกดแบบ Phonic เช่น

Thin lip (เทอะ-เฮอะ- อิ- เนอะ เลอะ-อิ-เพอะ)

ปากบาง

- นักเรียนดูการแสดงละคร ในขณะที่ดูนักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในการแสดงด้วยตลอด โดยครูใช้คำถามกระตุ้นเสมอๆ เช่น
·        Do you about this story?( The little Red riding hood)
·        Who I am? ( The little Red riding hood said in the story)
·        Who have big mouth in this class? Please, show your hand.
·        Who help the little Red riding hood said in the story from Mr. Wolf?

ชิ้นงาน
วาดภาพเสมือนจริงเพื่อน พร้อมบอกโดยใช้ประโยคง่ายๆ (Possessive Adjective)
เขียนอธิบายลักษณะครูเหมี่ยวและสารัช อยู่เย็น รวมถึงตัวเองง่ายๆได้
การ์ตูนช่องสรุปเรื่อง The little Red riding hood
วาดการ์ตูนที่และเขียนอธิบาย Appearances ของตัวการ์ตูน

ภาระงาน

ตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะท่าทาง   ลักษณะภายนอกง่ายๆได้
ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับ Appearances

ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ Appearance อย่างน้อย 5 คำศัพท์และวาดภาพระบายสีภาพและใช้ประโยคง่ายๆ
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์คำศัพท์ Appearanceได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์และประโยคง่ายโดยใช้ His/Her  และอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม   ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

5
5
-นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับผัก/ผลไม้ง่ายๆในชีวิตประจำวันได้

Sub-Topic : 
Fruits and Vegetable
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ผลไม้จริง
- Word search ผักและผลไม้
- iPad และอุปกรณ์  What sound is it ?
- คลิปเพลงจาก YouTube www.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก

ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรม
“hello how  are you”(ร้องเพลงประกอบท่าทาง)
ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม ติดป้ายคำศัพท์ ที่สื่อความหมายบอก ขนาดเช่น (Small – big , High – shot etc.)  ลงบนภาพที่ครูวาด
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูเปิดภาพรูปร่างต่างๆ จาก I pad:
 what shapes do you like ? ให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้  พร้อมฝึกออกเสียง Phonics
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปลงในสมุดบันทึก
- นักเรียนแต่ละคนบันทึกคำศัพท์ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึก (อย่างน้อยวันละ3 - 5 คำ)
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=HnTDYIKeHag
(Vegetables’ song)
- ครูใช้คำถามกระตุ้น
What did you hear from this song?
ครูนำบัตรคำศัพท์เกี่ยวกับผัก วางไว้ตรงกลางห้อง
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และกลุ่มจะได้เล่นเกม Jigsaw ทายภาพคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้กลุ่มละ ภาพ พอต่อ Jigsaw เสร็จตัวแทนของแต่ละกลุ่มจะต้องวิ่งไปตามหาคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่ครูเตรียมไว้กลางห้องให้ถูกต้อง
ครูเปิดภาพ Vegetable จาก iPad ให้นักเรียนดู  (ใช้เชื่อมต่อกับ TV) ฟังและออกเสียงตามอีกครั้งเพื่อทบทวน
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของแต่ละกลุ่มโดยใช้ประโยคง่ายๆ
This is a broccoli.

ชิ้นงาน 
เขียนบทสนทนาลงในสมุดและวาดภาพประกอบ
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการชอบไม่ชอบผลไม้ลงในสมุด
- แต่งประโยคจากรูปภาพ Jigsaw game
คนละ ประโยคพร้อมวาดภาพประกอบ
- ทำชิ้นงานจับคู่ภาพกับคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์จาก Word search
ระบายสีภาพและแต่งประโยคผักที่นักเรียนเคยกินมาแล้ว
แต่งประโยค

ภาระงาน

สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
-สังเกตการอ่าน   การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับผลไม้ง่ายๆได้ 11 ชนิด
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
6
นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อวัน เดือน ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการอธิบาย บอกข้อมูลวันกันของตัวเองและเพื่อนโดยใช้ประโยคง่ายๆวาดภาพ เล่นเกม ตอบคำถามหรือแสดงท่าทางประกอบได้
Sub-Topic : 
Days and Months
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ภาพวันทั้ง ขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- Power points ฝึกการสนทนาขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยกับวันเกิด
เกม  Bingo (When is your birthday?)
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
1. เพลง Seven Days are in the week.
2. Months in the year Song.

นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยเพลงone two three 2-3 รอบ
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Days Song  https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
ครูกระตุ้นคำถาม What animal do/can you see?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิป Seven days are in the week  นักเรียนฝึกตอบโดยใช้
 I see a……(Monday)
รูต่อiPad กับ ทีวี  ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ จาก iPad  ออกเสียงวันต่างๆ   โดยให้ออกเสียงร่วมกันและออกเสียงทีละคน
- ครูนำ Flash Card ของวันทั้ง ขนาดครึ่ง A4 ที่ตัดแล้ว มาฝึกอ่าน อีกครั้งSunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
- ครูให้นักเรียนเลือกภาพวันที่ตัวเองชอบ วันพร้อมบอกเหตุผลประกอบ
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยการปรบมือ แบบมีเสียงและไม่มีเสียง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Months Song
https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA
ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
ครูเปิดเสียงจาก iPadให้นักเรียนฟังเสียงของเดือนทั้ง 12 ต่างๆ เพื่อทายเสียงคำศัพท์นั้นเป็นคำศัพท์เดือนไหน โดยครูให้นักเรียนมาเลือกบัตรภาพที่วางไว้หน้ากระดาน ทีละคน จนครบทุกเสียง
ครูจับฉลากให้นักเรียนให้นักเรียนออกมาสนทนาหน้าชั้น ฝึกสนทนาโดยใช้ประโยคที่ดูจาก Power Point ข้างต้น
Student A: When is your birthday?
Student B: I was born on Sunday.
เล่นเกม Bingo (ขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิด ผ่านประโยคง่ายๆ When is your birthday? I was born on Sunday.
เรียนรู้ประโยคที่ใช้ในการเขียนคำอวยพรวันพ่อ ฝึกอ่านออกเสียงและแปลความหมายของประโยค พร้อมทั้งทำการ์ดวันพ่อ (วาดภาพ ระบายสี เขียนประโยคอวยพรวันพ่อง่ายๆ)
ชิ้นงาน
ระบายสีเขียนคำศัพท์ และนำเสนอ
ใบงานเกี่ยวกับ Days and Months
- เล่นเกม Bingo เพื่อเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคง่ายๆในการบอกวันเกิด
- ทำการ์ดวันพ่อ(ภาษอังกฤษ)

ภาระงาน

ตอบคำถามเกี่ยวกับวันและนำเสนองานa
ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันในหนึ่งสัปดาห์ ที่ได้ยินจากiPad

ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันได้อย่างน้อย คำศัพท์และวาดภาพระบายสีภาพได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์วันได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ชื่อวันและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม   ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

7-8
นักเรียนสามารถสนทนา ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆได้ สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคเรื่องรูปทรงและสีต่างๆได้ เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Sub-Topic : 
Colors and Shape 1-2
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :


ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรม
“hello how  are you”(ร้องเพลงประกอบท่าทาง)
ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม ติดป้ายคำศัพท์ ที่สื่อความหมายบอก ขนาดเช่น (Small – big , High – shot etc.)  ลงบนภาพที่ครูวาด
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูเปิดภาพรูปร่างต่างๆ จาก I pad:
 what shapes do you like ? ให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้  พร้อมฝึกออกเสียง Phonics
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปลงในสมุดบันทึก
- นักเรียนแต่ละคนบันทึกคำศัพท์ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึก (อย่างน้อยวันละ3 - 5 คำ)
ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรม “hello how  are you”
ครูใช้ I pad เปิดภาพ สิ่งมีชีวิต และสิ่งของต่างๆ ที่มีขนาด แตกต่างกัน
ครูใช้คำถามกระตุ้นกรคิด “how do  different ? : it….)
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจรรม “Animation with speak” ซึ่งเกี่ยวกับการนำรูปร่างต่างๆ ต่อเป็นรูปภาพ อาทิเช่น รูปหน้าคน (Building face) รูปรถ (Building bas)
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปลงในสมุดบันทึก
นักเรียนฝึกออกเสียง  Phonics  คำศัพท์ง่ายๆ โดยใช้ I pad
นักเรียนแต่ละคนบันทึกคำศัพท์ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึก (อย่างน้อยวันละ3 - 5 คำ)
ครูนำเสนอแผ่นชาร์ตประโยคบนกระดานและอธิบายการใช้ There is/ are เช่น
There is a green circle.
There are two green circles.
นักเรียนฝึกอ่านประโยคพร้อมกัน (เปลี่ยนคำศัพท์ตรงที่ขีดเส้นได้เป็นคำใหม่โดยใช้โครงสร้างประโยคเดิม)
ครูกระตุ้นด้วยคำถามจากรูปภาพที่เห็นบนกระดาน
How many circles are there in the picture?
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆ เช่น
There is a triangle.
There are two triangles
- Work sheet (Counting Fun)
ชิ้นงาน 
สมุดบันทึกคำศัพท์
ภาระงาน
- ติดป้ายคำศัพท์ ที่สื่อความหมายบอก ขนาด
- บันทึกคำศัพท์ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึก

ความรู้
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสีและรูปทรงต่างๆ ได้
- นักเรียนสามารถแต่งประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถใช้ There is/are ในประโยคได้ถูกต้อง
ทักษะ
นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
- นักเรียนสามารถแต่งประโยคบอกความแตกต่างของสิ่งต่างๆด้วยการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้
- นักเรียนสามารถสนทนา/ตอบคำถามกับครูและเพื่อนได้
- นักเรียนตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะรูปทรงต่างๆได้
คุณลักษณะ
- ทำงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

9-10
นักเรียนสามารถเขียนออกเสียง บอกความหมาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ของ Food and Drink ได้ พร้อมทั้งสามารถอธิบายและสรุปองค์ความรู้ใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Sub-Topic :  Review and summary Quarter3
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
เพลง Elephant
Why are you so Big
เพลง Action Song
เพลง Banana  in the world
ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรม
Who can remember about ……?
What did you learn in Quarter3?
ครูพานักเรียนร้องเพลง
เพลง Elephant
Why are you so Big
เพลง Action Song
เพลง Banana  in the world
นักเรียนแต่ละคน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลังเรียน   Quarter 3 ในรูปแบบ Mind Mapping
นักเรียนนำเสนอผลงาน ให้เพื่อนและครูฟัง
ชิ้นงาน 
สรุป Mind Mapping  หลังเรียน  Quarter 3
นำเสนอชิ้นงาน ภาระงาน
Mind Mapping  หลังเรียน   Quarter 3
ความรู้
เข้าใจและสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ ได้
ทักษะ
นักเรียนฟังแล้วสามารตอบคำถามในชั้นเรียนได้
- แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- ตั้งใจทำงานจนสำเร็จตามเวลาที่กำหนด

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3
Quarter 3 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2558

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
สาระที่ 1
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2
ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3
ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ 4
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
1
(26-30 ต.ค. 2558)
Story:
Greeting (You and Me)
Grammar :
(Easy words and sentences which use in introduce yourself)


มาตรฐาน ต 1.1
เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง
(ป.3/3)
  - ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนในรูปแบบ ของการทักทายง่ายๆได้
 (.3/3)
มาตรฐาน ต 1.2
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
(.3/1)

มาตรฐาน ต 2.2
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.3/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


2
(2-6 พ.ย. 2558)
Story:
Fruits and Vegetable
Grammar :
This is/That is……
Is this/that……….?
Do you like………?
What is your favorite…(fruits/vegetable).?


มาตรฐาน ต 1.1
ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง เช่นคำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน

คำสั่ง เช่น Open your book.
Show me a/an.../    Don’t talk in class.   etc.
คำขอร้อง เช่น Please come here./ Come here,   please. Don’t make a loud noise, please./ Please don’t make a loud noise etc. (.3/1)
มาตรฐาน ต 1.2
บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง (.3/3)
มาตรฐาน ต 2.1
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.3/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


3
(9-13 พ.ย. 2558)
Story:
Occupation
Grammar :
WH-Question
What do you do?
I am a student.
He is a farmer.
She is a nurse.

มาตรฐาน ต 1.1
- ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน(.3/1)
มาตรฐาน ต 1.2
- พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
เช่น  Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ How  are you?/ I’m fine./ I am…/  Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. (.3/1)  
มาตรฐาน ต 2.1
พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง (.3/1)  

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


4
(16-20 พ.ย. 2558)
Story:
Sport
Grammar :
WH-question:
What are you doing?
Present Continues Tense:
I am playing football.
มาตรฐาน ต 1.1
ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง (ป.3/1)
ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.3/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.3/3)
มาตรฐาน ต 2.1
พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง (.3/1)  

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


5,9
(23-27 พ.ย. 2558)
(21-25 ธ.ค. 2558)

Story:
Festival
Thai festival :
“ Loy Khrathong”
International festival :
“Christmas Day and Happy New Year Day”
Grammar :
In/On : (Date/ Month/ Year)
มาตรฐาน ต 1.1
ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง (ป.3/1)
ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.3/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.2/3)
มาตรฐาน ต 2.1
- พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 (ป.3/1)
- บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา 
(ป.3/2)
- เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  (ป.3/3)
มาตรฐาน ต 2.2
- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.3/1)

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


6
(30-4 ธ.ค. 2558)


Story:
Father’s Day
Grammar :
(Date/ Month /Year)
มาตรฐาน ต 1.1
เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง
(ป.2/2)
  - ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนในรูปแบบ ของการทักทายง่ายๆได้
 (.3/3)
มาตรฐาน ต 1.2
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
(.3/1)

มาตรฐาน ต 2.2
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ป.3/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


7-8

Story:
Color and Shape
Grammar :
Preposition:
(in/ on/ under)
มาตรฐาน ต 1.1
ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.3/2)
- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง (ป.3/3)
มาตรฐาน ต 2.1
- พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 (ป.3/1)
- บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา 
(ป.3/2)

มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)


10
สรุปองค์ความรู้ Quarter 3 เป็นแผนผังความคิด
 (Mind Mapping)
มาตรฐาน ต ๑.๑ 
พูดและเขียนเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเหมาะสม (ป.3/1)
มาตรฐาน ต ๒.๑ 
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในการพูด การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม (ป.3/1)
มาตรฐาน ต 3.1
บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (.3/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (.3/1)